Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

4 diwrnod yn ôl

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen.

Rydym wedi rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o'n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol.

Mae'n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i'r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o'r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i'ch gofal plant.

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Trafnidiaeth
 • Cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws i roi gofal plant am ddim i blant gweithwyr critigol sy'n 0-3 oed ac i gefnogi plant agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae rhagor o wybodaeth isod.

Os ydych yn weithiwr allweddol a bod angen gofal plant arnoch, llenwch y ffurflen archebu isod. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch wedyn i gadarnhau bod lle gan eich plentyn/plant. Mae'n bwysig iawn nad yw rhieni yn dod i'r canolfannau os nad ydynt wedi derbyn e-bost cadarnhau gennym.

Dim ond ar gyfer eich oriau gwaith y dylech drefnu i'ch plant fynd i'r canolfannau, a dim ond os na all gŵr/gwraig neu aelod arall o'r teulu ofalu am eich plant. Mae'r canolfannau hyn wedi cael eu darparu ar gyfer gweithwyr critigol er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen hanfodol barhau yn ystod y pandemig Coronafeirws. Gallai camddefnyddio'r canolfannau gofal plant yn barhaus arwain at dynnu lleoedd yn ôl.

Mae angen llenwi ffurflen archebu yn wythnosol i ofyn am ddarpariaeth gofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol. Gweler yr amserlen isod ar gyfer ceisiadau.

Dyddiadau y gwneir cais ar eu cyfer Ceisiadau yn agor Ceisiadau yn cau Anfonir e-bost cadarnhau
Dydd Llun 01/06/20 – Dydd Gwener 05/06/20 Dydd Gwener 22/05/20 am 5pm Dydd Mercher 27/05/20 am 5pm Cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau
Dydd Llun 08/06/20 – Dydd Gwener 12/06/20 Dydd Gwener 29/05/20 am 9am Dydd Mercher 03/06/20 am 5pm Cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau
Dydd Llun 15/06/20 – Dydd Gwener 19/06/20 Dydd Gwener 05/06/20 am 9am Dydd Mercher 10/06/20 am 5pm Cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau
Os na fydd unrhyw archebion ar gyfer y canolfannau gofal plant erbyn 5pm ar y dydd Mercher, ni fydd y canolfannau yn agor ar y dyddiau hynny yr wythnos ganlynol. 

I ganslo, atebwch eich e-bost cadarnhau. Yn anffodus, mae nifer cynyddol o blant yn methu â mynychu er bod lleoedd yn cael eu harchebu sy'n golygu bod yn rhaid i ni anfon staff adref, gan greu gwaith ychwanegol ac achosi straen diangen.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i'r cyfeiriad sydd ar eich e-bost cadarnhau (ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk). Cofiwch gynnwys eich rhif cyswllt oherwydd efallai byddwn yn ymateb drwy'r e-bost neu dros y ffôn.

Cofrestru ar gyfer gofal planT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn darparu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi cost gofal plant i blant cyn oed ysgol ar gyfer rhieni y mae eu swyddi yn hanfodol i ymateb Cymru i COVID-19.

O dan Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, mae rhiant / gwarcheidwad yn gymwys i gael gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth:

Os oes ganddynt blentyn, neu blant, cyn oed ysgol; ac
Maent yn weithiwr critigol;

Mae'n bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd, er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Fodd bynnag, os ydych yn weithiwr critigol, ac na all eich plentyn aros gartref, yna bydd eich gofal plant yn cael blaenoriaeth.

Dim ond ar gyfer eu horiau gwaith y dylai rhieni wneud cais am ofal plant; ac os na all gŵr/gwraig neu aelod arall o'r teulu ofalu am y plentyn/plant.
Bydd angen dangos tystiolaeth o'ch statws gweithiwr critigol fel rhan o'r broses ymgeisio, er enghraifft, llythyr gan eich cyflogwr, eich cerdyn adnabod yn y gwaith, neu slip cyflog.
Mae'n rhaid i bob rhiant, gan gynnwys y rheiny sydd eisoes â darparwr gofal plant, gwblhau'r ffurflen gais ar-lein bob pythefnos i archebu eu gofal plant.
Bydd ymgeiswyr yn cael e-bost i gadarnhau eu cymhwysedd.
Dylech hefyd barhau i archebu gofal plant drwy'r darparwr o'ch dewis yn ôl yr arfer. Bydd y darparwr gofal plant yn gofyn i chi am gopi o'ch e-bost a'r llythyr i gadarnhau.
I ddod o hyd i ddarparwyr gofal plant sydd ar agor i weithwyr critigol yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
Ar gyfer plant agored i niwed ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd neu anfonwch e-bost at gwybplant@sirgar.gov.uk
Am unrhyw wybodaeth neu ymholiadau pellach, anfonwch e-bost i CaisC-cas@sirgar.gov.uk

Cofiwch fod y cynllun ar gyfer plant 0-3 oed yn unig. Rhaid i rieni sydd â phlant pedair oed wneud cais am le yn un o'r canolfannau gofal plant.

Gwneud cais am ofal plant

Peidiwch ag ymgynnull wrth fynedfeydd neu mewn lleoedd chwarae a chofiwch ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol bob amser
Gwnewch yn siŵr bod plant mewn dillad glân i'r graddau y mae hynny'n bosibl (gall golchi dillad ar 60oC fod o fudd)
Ni ddylai plant ddod ag eitemau o gartref, er enghraifft, teganau, llyfrau neu lechi am resymau hylendid
Peidiwch ag anfon eich plant i'r ganolfan os ydynt yn sâl. Dilynwch ganllawiau Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os oes gan unrhyw aelod o'ch teulu symptomau, dylech hunanynysu am 14 diwrnod.
Mae ymddygiad da yn hanfodol i sicrhau bod y canolfannau'n gweithredu'n hwylus ac ni fydd ymddygiad gwael gan ddisgyblion yn cael ei oddef. Mae'n bwysig delio ag unrhyw achosion o ymddygiad gwael mewn modd diogel yn unol â rheolau cadw pellter cymdeithasol a heb beryglu iechyd staff a disgyblion eraill. O ganlyniad, gallai achosion parhaus o ymddygiad gwael olygu bod y plentyn yn colli ei le yn y ganolfan.
Dim ond ar gyfer eich oriau gwaith y dylech drefnu i'ch plant fynd i'r canolfannau, a dim ond os na all gŵr/gwraig neu aelod arall o'r teulu ofalu am eich plant. Mae'r canolfannau hyn wedi cael eu darparu ar gyfer gweithwyr critigol er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen hanfodol barhau yn ystod y pandemig Coronafeirws. Gallai camddefnyddio'r canolfannau gofal plant yn barhaus arwain at dynnu lleoedd yn ôl.
Os oes angen i chi ganslo lle rydych wedi'i archebu, anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl: ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk

 

Rydym wedi sefydlu tair canolfan gofal strategol ar draws y Sir i ddarparu gofal i dreialu a mireinio ein dull ymhellach cyn ei gyflwyno i gymunedau ychwanegol ddydd Mercher, 25 Mawrth.

Mae adnoddau wedi canolbwyntio ar weithredu dull fesul cam er mwyn sicrhau trefniadau cadarn, cynaliadwy a gwydn ar gyfer yr hirdymor, os bydd adeiladau'n parhau ar gau ar ôl gwyliau'r Pasg.

Yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru rydym yn lleihau cyswllt cymdeithasol i amddiffyn ein plant, ein pobl ifanc a'n staff, a lleihau'r risg o ledaenu'r feirws. Cynghorir rhieni i gadw eu plant gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn hynny o beth rydym yn cadw niferoedd mewn lleoliadau addysgol neu ofal plant i'r lleiafswm posibl gan flaenoriaethu gofal yn y lle cyntaf ar gyfer plant meddygon, nyrsys, bydwragedd, staff gofal cymdeithasol a pharafeddygon.

Lle mae gennym gapasiti, mae wedi bod yn bosibl cynnwys gweithwyr gofal. Rydym yn sylweddoli efallai nad yw'r dull hwn yn bodloni'r holl anghenion ar hyn o bryd, ond ein nod yw bodloni'r galw erbyn dydd Mercher wrth i ragor o ganolfannau gofal agor. Gofynnwn am ddealltwriaeth pobl gan ein bod yn gweithio i helpu cynifer â phosibl o bobl wrth ystyried cyngor y Llywodraeth.

Mae ceisiadau am ofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol yn agor bob dydd Gwener am 5pm ac yn cau am 5pm ddydd Mercher nesaf. Bydd negeseuon e-bost i gadarnhau yn cael eu hanfon dydd Gwener nesaf. Os nad ydych wedi cael cadarnhad trwy'r e-bost, edrychwch yn eich ffolder junk. Mae archebion yn cael eu cymryd am un wythnos ar y tro er mwyn darparu ar gyfer gwahanol batrymau shifft ac ati.

I ganslo, atebwch eich e-bost cadarnhau (ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk).​ Yn anffodus, mae nifer cynyddol o blant yn methu â mynychu er bod lleoedd yn cael eu harchebu sy'n golygu bod yn rhaid i ni anfon staff adref, gan greu gwaith ychwanegol ac achosi straen diangen.

Yn anffodus, ni allwn ystyried unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad cau. Bu cynnydd sylweddol yn y galw am leoedd yn ein canolfannau ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod staff digonol yn y canolfannau hynny. Mae diogelwch y staff a'r disgyblion yn hanfodol a dyma ein prif flaenoriaeth.

Rydym wedi derbyn rhoddion caredig o fwyd a theganau ac ati i'n canolfannau gofal gan aelodau o'r cyhoedd â bwriadau da. Er ein bod yn gwerthfawrogi eich caredigrwydd, yn anffodus ni allwn dderbyn y rhoddion hyn am resymau iechyd a diogelwch mewn perthynas â'r coronafeirws. Mae gennym fesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid llym ar waith yn ein canolfannau gofal plant ac mae'n rhaid i ni gadw at y rhain er mwyn diogelu staff a phlant yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwn eich sicrhau bod darpariaeth dda ar gyfer y plant gan fod brecwast, cinio, a byrbrydau yn cael eu darparu, ac mae ganddynt fynediad i amrywiaeth o adnoddau yn yr ysgolion.

Rydym yn ddiolchgar iawn am garedigrwydd ein cymunedau a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.

Bydd brecwast, cinio, te prynhawn a byrbrydau iach yn cael eu darparu i'r plant. Fodd bynnag, gall y plant ddod â phecyn bwyd os dymunant wneud hynny.

Dewch â'r dogfennau canlynol gyda chi:

 • E-bost yn cadarnhau bod gofal plant yn cael ei ddyrannu i chi
 • Llun adnabod
 • Prawf o'ch galwedigaeth

Rhaid i chi ddod â phob un o'r uchod gyda chi pan fyddwch yn dod i ollwng eich plentyn, neu yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn eich plentyn.

Hoffem eich sicrhau bod gennym weithdrefnau llym ar waith ar gyfer pan fyddwch yn dod â'ch plentyn i'r ganolfan ac yn dod i'w gasglu.

Rydym yn gofyn i rieni / gwarcheidwaid ddarllen y canllawiau canlynol gan Lywodraeth y DU: Coronavirus (COVID-19): implementing social distancing in education and childcare settings.

Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu a ddylech anfon eich plentyn i'r ganolfan ofal yn y lle cyntaf; mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut i deithio yno'n ddiogel ac yn atgoffa rhieni i beidio ag ymgynnull wrth y gatiau neu'r drws.

Gallwch hefyd helpu drwy wneud eich gorau i sicrhau bod plant mewn dillad glân i'r graddau y mae hynny'n bosibl (gall golchi dillad ar 60oC fod o fudd); ac nad ydyn nhw'n dod ag eitemau gyda nhw o gartref, er enghraifft, teganau, llyfrau neu lechi.

 

 

Dewis y rhieni yw hyn – gall y plant wisgo eu gwisg ysgol arferol neu eu dillad eu hunain.

Rydym yn gweithio'n galed i weithredu arferion gwaith diogel yn ein canolfannau gofal. Mae set o ganllawiau wedi'u llunio i helpu i atal y feirws rhag ymledu. Rydym wedi mabwysiadu gweithdrefnau ar y canlynol:

 • Ymbellhau cymdeithasol
 • Gweithdrefnau hylendid personol i’r holl staff a’r plant
 • Adolygu a gweithredu mesurau ychwanegol i'n trefniannau glanhau arferol

Caiff y gweithdrefnau hyn eu diweddaru'n ddyddiol wrth i fwy o gyngor gan y Llywodraeth ddod ar gael, ac wrth i'n gwaith yn y canolfannau ddatblygu.

Mae'r mesurau iechyd a diogelwch canlynol ar waith gennym hefyd:

 • Staff cymorth cyntaf
 • Gweithdrefnau tân a gwacáu
 • Manylion ynghylch anghenion meddygol y plant
 • Cofnod o alergenau ar gyfer paratoi bwyd
Llwythwch mwy