Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

1 diwrnod yn ôl

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen.

Rydym wedi rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o'n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol.

Mae'n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn hollbwysig i'r ymateb i COVID-19 neu os ydych yn gweithio yn un o'r sectorau critigol a restrir isod, ac nad yw eich plentyn yn gallu aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i'ch gofal plant.

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Trafnidiaeth
 • Cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws i roi gofal plant am ddim i blant gweithwyr critigol sy'n 0-3 oed ac i gefnogi plant agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws.

Darperir gwasanaethau gofal plant o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 6pm a nodir yn y lleoliadau canlynol ar gyfer plant 4 - 12 oed:

Mae'r sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus a bydd darpariaeth ychwanegol yn y dyfodol yn seiliedig ar y galw.

Os ydych yn weithiwr allweddol a bod angen gofal plant arnoch, llenwch y ffurflen archebu isod. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch wedyn i gadarnhau bod lle gan eich plentyn/plant. Mae'n bwysig iawn nad yw rhieni yn dod i'r canolfannau os nad ydynt wedi derbyn e-bost cadarnhau gennym.

Mae angen llenwi ffurflen archebu yn wythnosol i ofyn am ddarpariaeth gofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol. Gweler yr amserlen isod ar gyfer ceisiadau.

Dyddiadau y gwneir
cais ar eu cyfer
Ceisiadau yn agor Ceisiadau yn cau

Anfonwyd e-bost cadarnhau

Dydd Llun 06/04/20 –
Dydd Gwener 10/04/20
Dydd Llun 30/03/20 am 9am Dydd Gwener 03/04/20 am 12 canol dydd Dydd Gwener 03/04/20 am 12:00 canol dydd

Dydd Llun 13/04/20 –
Dydd Gwener 17/04/20

Dydd Llun 06/04/20 am 9am Dydd Gwener 10/04/20 am 12 canol dydd

Dydd Gwener 10/04/20 erbyn 5pm

Dydd Llun 20/04/20 –Dydd Gwener24/04/20

Dydd Llun 13/04/20 am 9am

Dydd Gwener 17/04/20 am 12 canol dydd Dydd Gwener 17/04/20 erbyn 5pm

Bydd y canolfannau ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol gan gynnwys dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen critigol fel y GIG a'r heddlu barhau i weithredu.

Mae ceisiadau am ofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol yn agor bob dydd Llun am 9am.
Mae ceisiadau'n cau am hanner dydd ar ddydd Gwener a bydd negeseuon e-bost i gadarnhau yn cael eu hanfon erbyn 5pm y diwrnod hwnnw.
Os nad ydych wedi cael cadarnhad trwy'r e-bost erbyn 5pm, edrychwch yn eich ffolder junk.
Mae archebion yn cael eu cymryd ar gyfer un wythnos ar y tro er mwyn darparu ar gyfer gwahanol batrymau shifft ac ati.
I ganslo, atebwch eich e-bost cadarnhau.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i'r cyfeiriad sydd ar eich e-bost cadarnhau (ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk). Cofiwch gynnwys eich rhif cyswllt oherwydd efallai byddwn yn ymateb drwy'r e-bost neu dros y ffôn.

Cofrestru ar gyfer gofal planT

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws i gefnogi gweithwyr critigol Cymru yn ystod y pandemig. Mae hyn yn golygu y bydd rhieni sy'n gwneud swyddi hanfodol fel rhan o ymateb Cymru i'r coronafeirws yn cael gofal plant am ddim.

Yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, dylid cadw plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad coronafeirws (Covid-19) a dim ond plant gweithwyr critigol ddylai gael mynediad at ddarpariaeth gofal plant.

Os yw eich plentyn yn dair oed ac eisoes yn mynychu ysgol, defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar gyfer y canolfannau gofal plant.

Os ydych yn weithiwr critigol a bod angen gofal plant arnoch i blentyn 0-3 oed ac yn methu â chadw eich plentyn gartref, anfonwch e-bost at gwybplant@sirgar.gov.uk a byddwn yn anfon ffurflen gais am ofal plant atoch i chi ei llenwi a'i dychwelyd drwy e-bost.

Rydym wedi sefydlu tair canolfan gofal strategol ar draws y Sir i ddarparu gofal i dreialu a mireinio ein dull ymhellach cyn ei gyflwyno i gymunedau ychwanegol ddydd Mercher, 25 Mawrth.

Mae adnoddau wedi canolbwyntio ar weithredu dull fesul cam er mwyn sicrhau trefniadau cadarn, cynaliadwy a gwydn ar gyfer yr hirdymor, os bydd adeiladau'n parhau ar gau ar ôl gwyliau'r Pasg.

Yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru rydym yn lleihau cyswllt cymdeithasol i amddiffyn ein plant, ein pobl ifanc a'n staff, a lleihau'r risg o ledaenu'r feirws. Cynghorir rhieni i gadw eu plant gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn hynny o beth rydym yn cadw niferoedd mewn lleoliadau addysgol neu ofal plant i'r lleiafswm posibl gan flaenoriaethu gofal yn y lle cyntaf ar gyfer plant meddygon, nyrsys, bydwragedd, staff gofal cymdeithasol a pharafeddygon.

Lle mae gennym gapasiti, mae wedi bod yn bosibl cynnwys gweithwyr gofal. Rydym yn sylweddoli efallai nad yw'r dull hwn yn bodloni'r holl anghenion ar hyn o bryd, ond ein nod yw bodloni'r galw erbyn dydd Mercher wrth i ragor o ganolfannau gofal agor. Gofynnwn am ddealltwriaeth pobl gan ein bod yn gweithio i helpu cynifer â phosibl o bobl wrth ystyried cyngor y Llywodraeth.

Dewis y rhieni yw hyn – gall y plant wisgo eu gwisg ysgol arferol neu eu dillad eu hunain.

Bydd brecwast, cinio, te prynhawn a byrbrydau iach yn cael eu darparu i'r plant. Fodd bynnag, gall y plant ddod â phecyn bwyd os dymunant wneud hynny.

Mae ceisiadau am ofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol yn agor bob dydd Llun am 9am ac yn cau am hanner dydd ar ddydd Gwener. Bydd negeseuon e-bost i gadarnhau yn cael eu hanfon erbyn 5pm y diwrnod hwnnw. Os nad ydych wedi cael cadarnhad trwy'r e-bost erbyn 5pm, edrychwch yn eich ffolder junk. Mae archebion yn cael eu cymryd am un wythnos ar y tro er mwyn darparu ar gyfer gwahanol batrymau shifft ac ati.

Dewch â'r dogfennau canlynol gyda chi:

 • E-bost yn cadarnhau bod gofal plant yn cael ei ddyrannu i chi
 • Llun adnabod
 • Prawf o'ch galwedigaeth

Rhaid i chi ddod â phob un o'r uchod gyda chi pan fyddwch yn dod i ollwng eich plentyn, neu yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn eich plentyn.

Hoffem eich sicrhau bod gennym weithdrefnau llym ar waith ar gyfer pan fyddwch yn dod â'ch plentyn i'r ganolfan ac yn dod i'w gasglu.

Rydym yn gweithio'n galed i weithredu arferion gwaith diogel yn ein canolfannau gofal. Mae set o ganllawiau wedi'u llunio i helpu i atal y feirws rhag ymledu. Rydym wedi mabwysiadu gweithdrefnau ar y canlynol:

 • Ymbellhau cymdeithasol
 • Gweithdrefnau hylendid personol i’r holl staff a’r plant
 • Adolygu a gweithredu mesurau ychwanegol i'n trefniannau glanhau arferol

Caiff y gweithdrefnau hyn eu diweddaru'n ddyddiol wrth i fwy o gyngor gan y Llywodraeth ddod ar gael, ac wrth i'n gwaith yn y canolfannau ddatblygu.

Mae'r mesurau iechyd a diogelwch canlynol ar waith gennym hefyd:

 • Staff cymorth cyntaf
 • Gweithdrefnau tân a gwacáu
 • Manylion ynghylch anghenion meddygol y plant
 • Cofnod o alergenau ar gyfer paratoi bwyd

Rydym yn gofyn i rieni / gwarcheidwaid ddarllen y canllawiau canlynol gan Lywodraeth y DU: Coronavirus (COVID-19): implementing social distancing in education and childcare settings.

Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu a ddylech anfon eich plentyn i'r ganolfan ofal yn y lle cyntaf; mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut i deithio yno'n ddiogel ac yn atgoffa rhieni i beidio ag ymgynnull wrth y gatiau neu'r drws.

Gallwch hefyd helpu drwy wneud eich gorau i sicrhau bod plant mewn dillad glân i'r graddau y mae hynny'n bosibl (gall golchi dillad ar 60oC fod o fudd); ac nad ydyn nhw'n dod ag eitemau gyda nhw o gartref, er enghraifft, teganau, tedis ac ati.

 

 

Llwythwch mwy