Darpariaeth gofal i blant gweithwyr allweddol

145 diwrnod yn ôl

Mae gofal wedi cael ei ddarparu ar gyfer tua 500 o blant yn Sir Gaerfyrddin y mae eu rhieni yn gweithio mewn swyddi allweddol yn y GIG a'r sector gofal cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sefydlu tair canolfan gofal strategol ar draws y Sir i ddarparu gofal ddydd Llun (23 Mawrth) i dreialu a mireinio ei ddull ymhellach cyn ei gyflwyno i gymunedau ychwanegol erbyn dydd Mercher.

Mae adnoddau wedi canolbwyntio ar weithredu dull fesul cam er mwyn sicrhau trefniadau cadarn, cynaliadwy a gwydn ar gyfer yr hirdymor, os bydd adeiladau'n parhau ar gau ar ôl gwyliau'r Pasg.

Dywedodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant: “Yn dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru rydym yn lleihau cyswllt cymdeithasol i amddiffyn ein plant, ein pobl ifanc a'n staff, ac yn lleihau'r risg o ledaenu'r feirws.

“Cynghorir rhieni i gadw eu plant gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn hynny o beth rydym yn cadw niferoedd mewn lleoliadau addysgol neu ofal plant i'r lleiafswm posibl gan flaenoriaethu gofal yn y lle cyntaf ar gyfer plant meddygon, nyrsys, bydwragedd, staff gofal cymdeithasol a pharafeddygon. Lle mae gennym gapasiti, mae wedi bod yn bosibl cynnwys gweithwyr gofal.

“Rydym yn sylweddoli efallai nad yw'r dull hwn yn bodloni'r holl anghenion ar hyn o bryd, ond ein nod yw bodloni'r galw erbyn dydd Mercher wrth i ragor o ganolfannau gofal agor. Gofynnwn am ddealltwriaeth pobl gan ein bod yn gweithio i helpu cynifer â phosibl o bobl wrth ystyried cyngor y Llywodraeth.

“Mae hon yn sefyllfa na welwyd ei thebyg o'r blaen, ac rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth a dealltwriaeth rhieni yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mae mesurau wedi'u rhoi ar waith yn y canolfannau gofal i sicrhau diogelwch y plant a'r staff. Bydd plant yn derbyn gofal gan staff cymwys a phrofiadol, ac mae timau wedi'u sefydlu i gynnig addysg, seicoleg, cwnsela ac anghenion gofal cymdeithasol eraill.

Mae bwyd yn cael ei ddarparu ac mae trefn lanhau wedi'i chynllunio. Mae mesurau hefyd wedi'u rhoi ar waith i wirio am symptomau salwch yn ogystal â sicrhau diogelwch plant wrth iddynt gael eu gollwng a'u casglu.