Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

11 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn darparu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi cost gofal plant i blant cyn oed ysgol ar gyfer rhieni y mae eu swyddi yn hanfodol i ymateb Cymru i COVID-19.

O dan Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS), mae rhiant / gwarcheidwad yn gymwys i gael gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth:

Os oes ganddynt blentyn, neu blant, cyn oed ysgol; ac
Maent yn weithiwr critigol;

Mae'n bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd, er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Fodd bynnag, os ydych yn weithiwr critigol, ac na all eich plentyn aros gartref, yna bydd eich gofal plant yn cael blaenoriaeth.

Dim ond ar gyfer eu horiau gwaith y dylai rhieni wneud cais am ofal plant; ac os na all gŵr/gwraig neu aelod arall o'r teulu ofalu am y plentyn/plant.
Bydd angen dangos tystiolaeth o'ch statws gweithiwr critigol fel rhan o'r broses ymgeisio:

  • Llythyr gweithiwr allweddol sy'n cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd
  • Os nad yw'r llythyr yn cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd, rhowch slip cyflog diweddar

Ni ellir ariannu plant oed ysgol, difater a oes ganddynt frawd neu chwaer iau, o dan C-CAS mwyach. Ni ellir ariannu unrhyw blentyn sy'n troi'n 4 oed ar neu cyn 31/08/2020 ochr yn ochr â brodyr a chwiorydd iau. Dim ond i ariannu plant oed cyn-ysgol y gellir defnyddio C-CAS.Mae'n rhaid i bob rhiant, gan gynnwys y rheiny sydd eisoes â darparwr gofal plant, gwblhau'r ffurflen gais ar-lein bob pythefnos i archebu eu gofal plant. Bydd ymgeiswyr yn cael e-bost i gadarnhau eu cymhwysedd.
Dylech hefyd barhau i archebu gofal plant drwy'r darparwr o'ch dewis yn ôl yr arfer. Bydd y darparwr gofal plant yn gofyn i chi am gopi o'ch e-bost a'r llythyr i gadarnhau.
I ddod o hyd i ddarparwyr gofal plant sydd ar agor i weithwyr critigol yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
Ar gyfer plant agored i niwed ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd neu anfonwch e-bost at gwybplant@sirgar.gov.uk
Am unrhyw wybodaeth neu ymholiadau pellach, anfonwch e-bost i CaisC-cas@sirgar.gov.uk

Sylwch fod y cynllun ar gyfer plant 0-3 oed yn unig. Bydd C-CAS yn dod i ben ar 31 Awst a dylai rhieni baratoi i wneud trefniadau gofal plant amgen ar ôl y dyddiad hwn.

Gwneud cais am ofal plant