Cyngor yn cau ei barciau mewn ymateb i'r Coronafeirws

136 diwrnod yn ôl

Bydd pob parc sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gau i'r cyhoedd o 6pm heno.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud er mwyn diogelu ymwelwyr a staff, ac yn unol â Chyngor y Llywodraeth ynglŷn ag ymbellhau cymdeithasol.

Mae'n cynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Parc Coetir Mynydd Mawr a Pharc Howard. Mae hefyd yn berthnasol i fannau caeedig ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, er enghraifft y maes chwarae yn Noc y Gogledd.

Er bod staff ym Mharc Gwledig Pen-bre eisoes wedi rhoi'r gorau i dderbyn archebion ar gyfer newydd-ddyfodiaid, mae cau'r parc yn golygu y gofynnir i bobl sy'n defnyddio lleiniau gwersylla tymhorol adael cyn gynted â phosibl hefyd.

Bydd y Parc yn cysylltu'n uniongyrchol â holl ddeiliaid tocynnau tymhorol y gwersyll a thocynnau tymor cyffredinol yn ystod y dyddiau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hwn yn gam na welwyd ei debyg o'r blaen, ond rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd hwn i ddiogelu ein staff a'n hymwelwyr.

“Rydym yn gwerthfawrogi y bydd angen awyr iach ac ymarfer corff ar bobl, ond yn anffodus nid ydym bellach yn gallu darparu ein cyfleusterau awyr agored mewn modd diogel.

“Yn unol â chyngor y Llywodraeth, roeddem eisoes wedi cyflwyno mesurau newydd yn ein parciau gwledig, er enghraifft cau ein canolfannau ymwelwyr, ein bwytai, ein Canolfan Sgïo a'n cyfleusterau cyhoeddus a rennir.

“Wrth i ni wynebu'r wythnosau nesaf hyn, ac o bosibl misoedd, gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni wneud penderfyniadau sydd er budd pennaf pawb.”

Daw'r cyhoeddiad heddiw yn dilyn datganiad ar y cyd yn gynharach gan Arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Ceredigion a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn annog ymwelwyr i beidio â dod i Sir Gaerfyrddin a dychwelyd adref - penderfyniad a gymerwyd i leihau'r baich ar wasanaethau lleol rheng flaen.