Cymorth tai i bobl y sir

177 diwrnod yn ôl

Mae cymorth a chyngor arbenigol ynghylch tai ar gael i bobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n poeni am yr argyfwng coronafeirws.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i drigolion, ac rydym am helpu cymaint â phosibl, p'un a ydych yn berchennog tŷ, yn un o denantiaid y cyngor neu'n denant mewn llety rhent preifat.

Gallwn hefyd helpu os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu'n 'soffa-syrffio' rhwng eiddo, neu efallai eich bod yn weithiwr allweddol ac nid ydych yn gallu dychwelyd adref gan fod rhywun agored i niwed yn byw yno.

Beth bynnag eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i'ch helpu.

Mae'n bwysig iawn ein bod yn aros gartref ar hyn o bryd, ac rydym yn deall y gall hyn fod yn anodd i rai.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os:

Ydych yn ddigartref ar hyn o bryd
Ydych yn soffa-syrffio rhwng gwahanol eiddo
Nad ydych yn gallu aros yn eich cartref mwyach
Ydych yn byw mewn eiddo preifat ac yn methu talu'r rhent
Ydych yn cael trafferth talu eich morgais
Ydych yn gweithio i'r GIG, ym maes gofal cymdeithasol neu'n weithiwr allweddol sy'n methu dychwelyd adref am fod rhywun agored i niwed yn byw yno

Gallai ein hymgynghorwyr tai helpu i ddatrys eich problemau presennol neu ddod o hyd i rywle dros dro a diogel i fyw.

Rydym eisoes wedi cysylltu â nifer o'n tenantiaid i weld a allwn helpu. Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, cysylltwch â'ch swyddog tai yn uniongyrchol i drafod pa gymorth sydd ar gael. Gellir cysylltu â'n swyddogion i gyd dros y ffôn ac ar e-bost.

Rydym yn gweithio'n agos gyda nifer o asiantaethau partner fel Shelter Cymru ac rydym hefyd yn edrych ar yr hyn y gallwn ni, fel Cyngor, ei wneud i helpu ein trigolion.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: "Rydyn ni'n gwybod bod hwn yn amser gofidus iawn i bobl, yn enwedig pan mae gennych gartref a theulu i ofalu amdanyn nhw ac rydych yn poeni am gadw dau ben llinyn ynghyd.

"Fodd bynnag, rwyf am eich sicrhau y byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i'ch helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae gwneud yn siŵr eich bod yn teimlo'n ddiogel yn eich cartref yn bwysig iawn.

"Bydd ein swyddogion tai yn rhoi cymaint o gymorth ag y gallant ac os oes gan ein tenantiaid Cyngor unrhyw bryderon ynghylch taliadau, mae croeso i chi gysylltu er mwyn i ni allu helpu i ymchwilio i'r holl opsiynau sydd ar gael i chi.

"Rwyf am roi sicrwydd i'n tenantiaid na fyddan nhw'n colli eu cartref o ganlyniad i'r coronafeirws."

Ffoniwch ein tîm cyngor am dai ar 01554 899389, dydd Llun i ddydd Gwener 9am-5pm a dydd Sadwrn 9am-12pm, neu e-bostiwch SCHOptions@sirgar.gov.uk. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar 0300 333 2222.