Cefnogi busnesau yr effeithir arnynt gan y Coronafeirws

130 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymateb yn gyflym i gefnogi busnesau lleol yr effeithir arnynt gan yr argyfwng Coronafeirws.

Mae staff eisoes wedi prosesu dros 1,000 o geisiadau gwerth £15 miliwn am grant cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ers cyflwyno  ffurflenni cais bythefnos yn ôl.

Mae'r rhan fwyaf o'r taliadau hyn a broseswyd eisoes wedi'u talu i'r busnesau sy'n cael anhawster ymdopi â'r cyfnod anodd hwn.

Mae'r Cyngor yn blaenoriaethu rhoi'r grantiau hyn cyn gynted â phosibl, gan gydnabod pwysigrwydd cefnogi busnesau.

Mae'r pecyn cymorth grant ar gael i'r holl fusnesau oedd ar y gofrestr ardrethi busnes ar Fawrth 20, 2020, ac sydd yn y categorïau canlynol:

 

  • Yn y sectorau adwerthu, hamdden a lletygarwch â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000, mae grant o £25,000 ar gael ar gyfer y busnes.
  • Mae gan fusnesau sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, hawl i grant o £10,000.

 

Hefyd, mae seibiant ardrethi busnes am flwyddyn ar gael ar gyfer busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru (lle mae'r gwerth ardrethol yn is na £500,000).

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adnoddau: “Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod hynod heriol i fusnesau, ond hoffwn sicrhau busnesau yn Sir Gaerfyrddin fod y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i helpu.

“Ers i ffurflenni cais cymorth ariannol Llywodraeth Cymru fod ar gael bron i bythefnos yn ôl, mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gwneud eu gorau glas i brosesu'r hawliadau ac ymateb i unrhyw ymholiadau cyn gynted â phosibl.

“Mae prosesu gwerth mwy na £15 miliwn o hawliadau mewn llai na phythefnos yn dangos pa mor ymrwymedig yw’r Cyngor i helpu.

“Mae cymorth ariannol Llywodraeth Cymru yn un o gyfres o becynnau ariannol sydd naill ai bellach ar gael neu y bwriedir eu bod ar gael, ac mae'r Cyngor hefyd yn paratoi cymorth ychwanegol i'r hyn sydd eisoes ar waith.”

Anogir busnesau sy'n gymwys i gael cymorth i wneud cais - mae staff y Cyngor yn anelu at wneud yr holl daliadau i fusnesau cyn pen 10 diwrnod ar ôl derbyn ceisiadau.

Nid oes angen mynd ar drywydd y ceisiadau dros y ffôn, bydd staff y Cyngor yn gwneud eu gorau i sicrhau y gwneir y taliadau i fusnesau cyn gynted â phosibl.

Gwnewch cais

Gall busnesau ddarganfod gwerth ardrethol eu heiddo drwy fynd i www.gov.uk/correct-your-business-rates