Cefnogi busnesau - Coronafeirws (COVID-19)

66 diwrnod yn ôl

Mae ystod o gymorth a chanllawiau ar gael i helpu busnesau y mae'r pandemig Coronafeirws yn effeithio arnynt. Mae llawer o fusnesau hanfodol yn newid y ffordd y maent yn gweithredu gan gynnig danfon nwyddau i'r cartref a/neu wasanaeth ffonio a chasglu ar gyfer meddyginiaeth, prydau wedi'u coginio a bwydydd. Rydym wedi llunio cyfeirlyfr sy'n rhestru'r holl fusnesau/sefydliadau sy'n gwneud hyn yn Sir Gaerfyrddin – anfonwch e-bost at cymunedolcovid19@sirgar.gov.uk os hoffech ychwanegu eich gwybodaeth.

Rydym yn ymwybodol iawn o’r anawsterau y mae busnesau'n eu hwynebu a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon wrth i fwy o wybodaeth, cymorth a chanllawiau ddod ar gael. Mae ein llinell gymorth hefyd ar gael ar 01267 234567 rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Rydym wedi ymrwymo i helpu busnesau cymaint â phosibl yn ystod y cyfnod anodd hyn a hoffem wybod mwy am yr effaith y mae Covid-19 yn ei chael ar eich busnes. Rydym am sicrhau bod yr holl fusnesau yn y Sir yn cael y wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnynt; ac rydym am glywed am yr hyn sydd ei angen arnoch chi yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir.

Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe bai modd i chi gymryd yr amser i'w gwblhau.

Cwblhewch yr arolwg