Angen gofalwyr i ddechrau gweithio ar unwaith

13 diwrnod yn ôl

 

Mae'r Cyngor yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i gefnogi trigolion hŷn ac agored i niwed Sir Gaerfyrddin o ganlyniad i'r coronafeirws.

Rydym yn apelio’n arbennig at bobl sydd wedi gweithio yn y sector gofal o'r blaen a fyddai'n ystyried dychwelyd i'r gwaith yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

Os ydych erioed wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref neu mewn cartref gofal preswyl, rydym yn eich annog i gysylltu os gwelwch yn dda.

Mae angen staff ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin, ac mae’n rhaid eich bod yn 18 oed, yn gallu dechrau ar unwaith, ac yn gallu gweithio hyd at 16 awr yr wythnos.

Mae profiad yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol, felly os ydych eisiau helpu er nad oes gennych unrhyw brofiad yn y diwydiant gofal, yna gallwn ddarparu'r hyfforddiant perthnasol yn gyflym.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: "Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i roi gofal a chymorth i bobl agored i niwed yn ein cymunedau.

"Os oes gennych unrhyw brofiad, neu hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw brofiad ond bod y gwaith hwn yn rhywbeth yr hoffech ei wneud ac eich bod mewn sefyllfa i wneud cais, rwy’n eich annog i gysylltu â ni os gwelwch yn dda.

"Mae gweithio ym maes gofal cartref yn rhoi boddhad mawr; rydych chi wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yn enwedig yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Felly rwy’n erfyn arnoch i’n helpu ni ac i helpu eich cymuned hefyd."

Mae'r Cyngor yn cynnig cyfraddau tâl da ac oriau hyblyg. Mae contractau llawn a rhan-amser, parhaol a dros dro ar gael.

Rydym am wneud y broses ymgeisio mor hawdd â phosibl, felly dim ond y meysydd gorfodol ar y ffurflen gais fydd angen eu cwblhau ynghyd â datganiad byr am unrhyw ofal rydych wedi ei ddarparu. Os nad ydych wedi darparu gofal mewn lleoliad gwaith, gallwch ddweud beth yn eich barn chi fyddai'n eich gwneud chi’n ofalwr da.

Cysylltir â'r ymgeiswyr dros y ffôn yn dilyn eu cais.

Ewch i dudalennau swyddi'r Cyngor i wneud cais.