Storm Dennis

6 diwrnod yn ôl

Cronfa Gymorth

Rydym wedi rhoi Cronfa Gymorth ar waith ar gyfer y trigolion a'r busnesau y mae angen y cymorth ariannol arnynt fwyaf.

Darganfyddwch pa cymorth sydd ar gael ichi yma

Diweddaraf ar y ffyrdd

Pob ffordd ar agor.

Ymgyrch lanhau ar waith

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

Mae ymdrechion tîm gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach wedi newid o ymateb i argyfwng i adfer a chynorthwyo cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt.

Heddiw (dydd Llun) mae'r awdurdod wedi rhoi Cronfa Gymorth ar waith ar gyfer y trigolion a'r busnesau y mae angen y cymorth ariannol arnynt fwyaf.

darllewnch mwy yma

Clirio ffyrdd

Bydd swyddogion priffyrdd yn archwilio’r ffyrdd heddiw, mae hyn yn cynnwys gwirio pontydd a choed.

Rydym yn clirio llawer o ffyrdd lle mae’r dŵr wedi cilio bellach; rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a byddwch yn ofalus wrth deithio.

Gallwch roi gwybod am unrhyw broblemau ar-lein neu ffoniwch ni ar 01267 234567

Y diweddaraf ar y ffyrdd

Mae’r ffyrdd canlynol dal i fod ar gau:

 • Croesffordd Ford yn San Clêr, ger Waunbricks Kennels.
 • Hen Heol Llangynnwr, Caerfyrddin (Dim ffordd drwodd)

Datganiad

Mae ein criwiau yn dal i ymateb i effeithiau Storm Dennis.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn gweithio’n ddiflino drwy’r penwythnos, a hynny gyda chydweithwyr eraill i ni o’r gwasanaethau cyhoeddus.
"Wrth i ni symud ymlaen i’r gwaith adfer, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn gweithio gyda thrigolion tai a busnesau y mae’r llifogydd wedi effeithio arnyn nhw.
"Hefyd hoffwn ddiolch i’n cymunedau, sydd unwaith eto wedi cefnogi ei gilydd ar adeg anodd.”

Diolch am gael y newyddion diweddaraf gennym ni yma.

Ni fydd rhagor o ddiweddariadau nawr tan bore fory.

Os ydych yn poeni am lifogydd, ffoniwch Floodline ar 03459881188.

Daliwch ati i roi gwybod am unrhyw broblemau drwy ein rhif argyfwng y tu hwnt i oriau arferol, sef 03003332222.

Ffoniwch 01267 234567 wedi 8.30am bore fory.

Y diweddaraf ar y ffyrdd

Mae’r ffyrdd canlynol wedi cael eu cau, neu’n dal i fod ar gau:

- A4069 yn Llwyn Jack, Llanymddyfri.
- B4300 Gelli Aur i Ffairfach, Llandeilo
- Croesffordd Ford yn San Cler, ger Waunbricks Kennels.
- A4242 Cylchfan Morfa Lane i gylchfan Blue Street yng Nghaerfyrddin
- Cei (Towy Works), Caerfyrddin
- B4300 Llangynnwr i Capel Dewi
- Hen Heol Llangynnwr, Caerfyrddin
- Heol Abergwili trwyddo i High Street, Abergwili
- Goleuadau traffig dros dro ar yr A484 Cwmduad

Amodau gyrru

Cymerwch ofal wrth yrru heno, yn enwedig ar ôl iddi nosi, oherwydd gall fod dŵr llifogydd lefel isel ar y ffyrdd.

Diweddariad ar y heolydd

Mae’r heolydd isod ar gau ar hyn o bryd ar draws y sir:

 • Croesffordd Ford yn San Cler, ger Waunbricks Kennels.
 • A4069 yn Llwyn Jack, Llanymddyfri.
 • Heol o Ffairfach i Bethlehem yn Ffairfach ger Tregyb Mill.
 • A4242 Cylchfan Morfa Lane i gylchfan Blue Street yng Nghaerfyrddin
 • B4300 Gelli Aur i Ffairfach, Llandeilo
 • Goleuadau traffig dros dro ar yr A484 Cwmduad

Rhybudd llifogydd ar gyfer Llangynnwr a Hen Heol yr Orsaf, Caerfyrddin

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi danfon allan rhybudd llifogydd ar gyfer Llangynnwr a Hen Heol yr Orsaf, Caerfyrddin. Plis ymatebwch.

Mwy o fanylion ar gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Parc Howard

Oherwydd rhesymau diogelwch rydym yn cau Parc Howard yn dilyn y tywydd gwael rydym yn profi ar yn o bryd.

 

A484 Cwmduad

Mae goleuadau traffig dros dro ar waith ar yr A484 yng Nghwmduad o achos tirlithriad bach.

Mae peirianwyr a gweithwyr priffyrdd wedi bod yn asesu'r safle. Mae'r hewl dal ar agor i draffig

Y diweddaraf ar y ffyrdd

Mae’r ffyrdd canlynol wedi cael eu cau, neu’n dal i fod ar gau:

 • Yr A4069, y ffordd rhwng Llangadog a Llanymddyfri ger pont Llwyn Jack, Llanymddyfri
 • Y ffordd rhwng Ffair-fach a Bethlehem ger Tregyb Mill
 • Croesfordd Ford SanCler ger Waunbricks Kennels
 • Goleuadau traffig dros dro – A484 Cwmduad

Mae ein criwiau allan yn clirio ac yn asesu’r difrod. Mae criwiau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith.

Ein rhif ffôn argyfwng y tu hwnt i oriau yw 0300 333 2222, ond mae’r llinellau’n brysur iawn ar hyn o bryd.

Rybuddion llifogydd: Diweddariad

Mae nifer o rybuddion llifogydd dal mewn lle ar gyfer afonydd ledled Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys:

 • Afon Tywi ar Cei Caerfyrddin.
 • Afon Cynin, San Cler
 • Afon Teifi, Llandysul a Chastellnewydd Emlyn
 • Afon Taf, HendyGwyn ar Daf
 • Afon Hydfron, Llanddowror
 • Afon Gwydderig, Llanymddyfri
 • Afon Tyweli, Llandysul
 • Afon Bran, Llangadog
 • Afon Loughor, Rhydaman a Llandybie
 • Afon Cothi yn Pontargothi a Phontynyswen
 • Afon Tywi, eiddo ynysig rhwng Llandeilo ac Abergwili

Cymerwch ofal tra’n gyrru.

Gallwch gael y diweddaraf gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

Mae ein criwiau’n gwneud eu gorau glas. Ein rhif ffôn argyfwng y tu hwnt i oriau yw 0300 333 2222

Rhybuddion tywydd pellach

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd pellach ar gyfer glaw trwm.

Cyngor llifogydd

Cymerwch ofal a byddwch yn ymwybodol o amodau’n newid trwy gydol y nos.

Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188 neu ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ein rhif ffon argyfwng tu allan i oriau gwaith arferol yw 0300 333 2222.

 

 

Byddwch yn ymwybodol, ac amddiffynnwch eich eiddo rhag llifogydd posibl

Mae ein timau yn barod i ymateb i'r amodau newidiol.

 • Mae criwiau i gynorthwyo gyda'r gwaith o glirio draeniau ac atal llifogydd
 • Mae'r criwiau yn aros galwad nes bod yr amodau'n gwella
 • Mae'r ysgubwyr wrthi'n clirio dail a malurion

Gall fod yn anodd i griwiau gyrraedd pob ardal o'r sir yn ystod cyfnodau hir o dywydd garw. Mae yna nifer o bethau y gall preswylwyr eu gwneud i helpu, a all wneud gwahaniaeth mawr i'r sefyllfa'n gyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Symud dail a chlirio malurion eraill o ddraeniau ac eiddo preifat
 • Archwilio draeniau ar eiddo preifat, a chlirio dail o gwteri strydoedd lle mae hynny'n bosibl a lle mae'n ddiogel gwneud hynny
 • Gosod bagiau tywod lle mae hynny'n angenrheidiol, ac wrth eiddo sy'n dueddol o gael llifogydd
 • Gyrru'n synhwyrol yn unol â'r tywydd ac amodau'r ffyrdd, a pheidio â gyrru mewn amodau tywydd gwael iawn
 • Gwneud yn siŵr fod cymdogion agored i niwed/oedrannus yn ddiogel

 

Byddwch yn ymwybodol, ac amddiffynnwch eich eiddo rhag llifogydd posibl:

 • Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a'r rhybuddion tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd
 • Cadwch lygad ar ganllawiau llifogydd a'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Os yw eich eiddo mewn perygl dybryd o lifogydd, ffoniwch 01267 234567 (neu 0300 333 2222 y tu allan i oriau) i holi ynglŷn â bagiau tywod. Wrth ddosbarthu bagiau tywod rhoddir blaenoriaeth i'r rheiny sydd eu hangen fwyaf, a chyflenwad cyfyngedig ohonynt sydd ar gael. Byddwn yn ymdrechu i ymateb i'r rhan fwyaf o geisiadau ond gall fod yna beth oedi, yn enwedig yn achos digwyddiadau ar raddfa fawr neu sydd wedi'u gwasgaru dros ardal eang.

 

Mewn argyfwng:

 • Os ydych mewn perygl dybryd, neu os oes llifogydd yn eich eiddo, ffoniwch y gwasanaethau brys ar 999

Rhybudd oren ar gyfer gogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi uwchraddio ei rhybudd tywydd am law trwm i un oren ar gyfer gogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin. Dylai cymunedau yn yr ardaloedd canlynol fod yn barod am y posibilrwydd o lifogydd dŵr wyneb:

 • Brynaman
 • Y Garnant
 • Cwm-ann a Threherbert
 • Rhydaman
 • Llanymddyfri

Gallwch gael rhagor o gyngor ynghylch llifogydd yma

Cyngor ynghylch llifoygydd

 

Rhybuddion melyn

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddion melyn am wyntoedd cryfion a glaw trwm am Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Cadwch llygad am goed wedi cwympo neu ganghennau ar y ffyrdd a llifogydd lleol. Cymerwch ofal ar y ffyrdd ac byddwch yn wyliadwrus o'r amodau sy'n newid.

 • Ewch i wefan y Swyddfa Dywydd
 • Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188 neu ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf
 • Os oes angen cymorth ar rywun y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch ein rhif argyfwng, 0300 333 2222