Rhagor o ysgolion Sir Gaerfyrddin yn y categori gwyrdd

22 diwrnod yn ôl

Mae canlyniadau'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion wedi cadarnhau bod ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin yn ymateb yn dda i gymorth.

Prif bwrpas model categoreiddio Llywodraeth Cymru yw nodi'r lefel briodol o gymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl yr angen a sicrhau bod cymorth ac adnoddau effeithiol ar gael i sicrhau gwelliannau.

Mae cryfderau ysgol a'i meysydd i'w gwella o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yn cael eu nodi yn ystod trafodaethau ag ysgolion drwy gydol y flwyddyn cyn y cytunir ar y lefel fwyaf priodol o gymorth i ysgol.

Mae canlyniadau'r categoreiddio a gyhoeddwyd ar 31 Ionawr, 2020, yn dangos bod 78% o ysgolion cynradd a 91.6 o ysgolion uwchradd Sir Gaerfyrddin bellach mewn categorïau gwyrdd a melyn.

Bydd cymorth penodol yn parhau i gael ei ddarparu i dair ysgol a nodwyd yn y categori coch.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Rydym yn falch iawn o'r sefyllfa gyffredinol yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae nifer o ysgolion wedi dangos gwelliant, ac mae'n galonogol gweld bod canran yr ysgolion yn y categori gwyrdd wedi cynyddu.

“Yn ôl yr arfer, rydym yn llongyfarch disgyblion, athrawon, llywodraethwyr a rhieni ar gydweithio i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle gorau i gyflawni ei botensial.”

Ychwanegodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant:

"Mae'r system gategoreiddio yn cynnig ymagwedd gyfannol i wella ysgolion, sy'n golygu bod cyd-destun ysgol ac ystod eang o wybodaeth yn cael eu hystyried wrth bennu dyfarniad ar hunanwerthusiad ysgol a'i gallu i wella.

“Byddwn yn parhau i roi cymorth a chydweithio'n agos â'r rheiny sydd angen cymorth er mwyn sicrhau datblygiad pellach.”