Penderfyniadau i'w gwneud yn dilyn adborth o'r arolwg

13 diwrnod yn ôl

Rhannodd dros 2,000 o bobl eu barn fel rhan o ymgynghoriad Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y gyllideb – sef yr ymateb mwyaf a gofnodwyd erioed.

Gofynnodd y Cyngor am farn y cyhoedd am amrywiaeth o gynigion wrth iddo geisio nodi arbedion gwerth £16.5 miliwn yn ystod y tair blynedd nesaf.

Er y bydd y rhan fwyaf o'r arbedion hyn yn cael eu gwneud yn fewnol, cafodd cynigion ynghylch arbedion gwerth £2.2 miliwn a allai effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir eu cyflwyno i'r cyhoedd.

Mae canlyniadau'r arolwg hwnnw bellach wedi'u dadansoddi a bydd y Bwrdd Gweithredol yn cwrdd ar 24 Chwefror (2020) i benderfynu pa rai o'r cynigion a ddylai gael eu cyflwyno i Aelodau'r Cyngor Llawn a fydd yn cael y gair olaf.

Er bod amrywiaeth o safbwyntiau ar y 14 o gynigion a awgrymwyd, cafwyd ymateb aruthrol i un ohonynt.

Dywedodd bron i dri chwarter y bobl a ymatebodd i gynnig i gau Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hendy-gwyn ar Daf, gan arbed £80,000 dros dair blynedd, eu bod yn anghytuno'n gryf â'r cynnig, a dywedodd un o bob 10 o'r ymatebwyr eu bod yn anghytuno.

Dim ond 14 y cant oedd naill ai'n cytuno neu'n cytuno'n gryf, ac nid oedd barn gan dri y cant.

O ganlyniad i'r adborth hwn, mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cadarnhau ei fod yn debygol o dynnu'r cynnig hwn yn ei ôl.

Fodd bynnag, bydd yr awgrymiadau a wnaed yn ystod yr ymgynghoriad ynghylch newid y diwrnodau a'r oriau agor yn cael eu hystyried.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am roi o'u hamser i ddweud eu dweud yn ein hymgynghoriad ynghylch y gyllideb. Mae'r adborth hwn yn hynod ddefnyddiol i ni wrth i ni ystyried ffyrdd o fantoli'r gyllideb a gwneud yr arbedion sydd eu hangen arnom yn ystod y tair blynedd nesaf. Gallwn bellach wneud penderfyniad gwybodus yn seiliedig ar yr ymatebion rydym wedi'u cael.

“Rydym yn parhau i wynebu heriau a phwysau ar ein hadnoddau, ac mae'n briodol ein bod yn edrych ar bob maes i weld sut y gallwn reoli'r adnoddau sydd ar gael i ni yn well.

“Er ein bod yn dal i ddadansoddi'r adborth, cafodd y cynnig yn ymwneud â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hendy-gwyn ar Daf ymateb cryf gan aelodau o'r cyhoedd ac felly rydym yn debygol o gytuno i'w dynnu'n ôl, ynghyd â rhai eraill o bosib.

“Mae gennym ni lawer o benderfyniadau anodd i'w gwneud o hyd yn ystod yr wythnosau nesaf, ond rwy'n siŵr y bydd y rhai oedd yn teimlo'n gryf am y cynnig yn ymwneud â Hendy-gwyn ar Daf yn falch o gael gwybod sut rydym yn debygol o bleidleisio yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad, ac am yr adborth defnyddiol a roddwyd ganddynt. Mae hyn yn rhoi ffordd adeiladol ymlaen i ni wrth i ni geisio diogelu gwasanaethau ar gyfer ein pobl fwyaf agored i niwed, yn ogystal â darparu a buddsoddi mewn gwasanaethau eraill y mae eu hangen a'u heisiau ar gymunedau ac y maent yn eu haeddu".