Grantiau a chyllid - COVID-19

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/05/2020

Mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, mae nifer o gynlluniau wedi cael eu lansio i roi cymorth ariannol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol / gwirfoddol i barhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth y mae mawr angen amdano yn eu cymunedau. Hefyd mae cyllid ar gael i fusnesau a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt mewn ffordd negyddol gan COVID-19. Rydym yn argymell eich bod hefyd yn ymweld â’n tudalen cymorth busnes a gwefan Busnes Cymru.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon pan fydd mwy o wybodaeth am gyllid ar gael.

Rydym yn ymwybodol iawn o effaith pandemig COVID-19 ar y trydydd sector ar hyn o bryd ac maent am sicrhau bod anghenion a phryderon y sector yn cael eu clywed yn ystod y cyfnod anodd a digynsail hwn. Er mwyn asesu'r sefyllfa, rydym wedi creu holiadur ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector er mwyn gallu asesu'r effaith yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal ag ar sefydliadau unigol. Rydym yn annog pob sefydliad trydydd sector i lenwi'r holiadur a'i gyflwyno erbyn 10fed o Mehefin 2020.

Cwblhewch yr holiadur