Canllawiau coronafeirws (COVID-19)

2 diwrnod yn ôl

Mae'r DU wedi dechrau ar y cam oedi o ran y Cynllun Gweithredu Coronafeirws – sy'n golygu ein bod nid yn unig yn ceisio cyfyngu ar y clefyd, hyd y gellir, ond ei atal rhag lledaenu. Mae grŵp tactegol yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i baratoi ar gyfer y sefyllfa hon wrth iddi ddatblygu ac ymateb iddi. Rydym yn barod i ymateb i unrhyw newidiadau a allai effeithio ar Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i helpu a chynghori busnesau a thrigolion Sir Gaerfyrddin drwy gydol yr argyfwng Coronafeirws parhaus. Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth newydd hwn drwy ein ffonio ar 01267 234567. Mae ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Bydd swyddogion y Cyngor wrth law i roi arweiniad a chefnogaeth i bobl ar faterion sy’n cynnwys:

  • Cymorth ariannol a chymorth arall i fusnesau
  • Cymorth i’r henoed, pobl agored i niwed a phobl ynysig
  • Cysylltu anghenion cymunedau â gwirfoddolwyr

Mae’r gwasanaeth hwn yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yn ein cymunedau, wrth i staff y cyngor helpu’r gwirfoddolwyr yn y cymunedau.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon cyn gynted ag y bydd ar gael.