Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer tir hamdden Pen-bre

25 diwrnod yn ôl

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar waith i roi cyfle i bobl ddweud eu dweud am gynlluniau i ddarparu maes hamdden newydd yn lle'r un presennol ym Mhen-bre.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael caniatâd cynllunio a chyllid i adeiladu ysgol gynradd newydd ar dir oddi ar Heol Ashburnham a ddelir ar hyn o bryd gan ymddiriedolaeth elusennol i bobl Pen-bre ei ddefnyddio at ddibenion hamdden.

Gan mai'r Cyngor yw unig ymddiriedolwr yr elusen honno, mae wedi sefydlu panel ymgynghorol annibynnol i weithredu ar ran yr elusen i sicrhau bod tir hamdden digonol yn cael ei ddarparu yn lle'r un presennol.

Mae'r Cyngor wedi cynnig trosglwyddo darn arall o dir yn Waun Sidan, sy'n cael ei ddefnyddio fel maes chwarae ar hyn o bryd, i'r elusen.

Mae hefyd wedi cynnig darparu mynediad i'r cyhoedd i faes chwarae gwell yn yr ysgol newydd ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau.

Mae'r panel annibynnol wedi ystyried y cynigion ac wedi gofyn i'r Cyngor drefnu ymgynghoriad cyhoeddus i helpu'r Aelodau i wneud eu penderfyniad.

Mae nifer o ffyrdd i bartïon sydd â diddordeb ddweud eu dweud cyn i'r ymgynghoriad ddod i ben ar 28 Chwefror, 2020.

Mae cyfarfod cyhoeddus wedi'i drefnu yn Neuadd Gymunedol Pen-bre ddydd Iau, 13 Chwefror am 3.30 pm.

Mae dogfen ymgynghorol hefyd ar gael ar-lein, neu gellir cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r panel drwy anfon e-bost at sshiva@vwv.co.uk.

Dyddiad gorffen: Dydd Iau, 13 Chwefror