Pedwar o bob pum tenant yn fodlon ar wasanaeth tai y cyngor

36 diwrnod yn ôl

Dengys arolwg diweddar fod pedwar allan o bob pum tenant (82%) yn fodlon ar y gwasanaeth cyffredinol a ddarperir gan adran dai y Cyngor, lle roedd 44% ohonynt yn fodlon iawn.

Hefyd, dengys arolwg bodlonrwydd tenantiaid STAR fod 79% o denantiaid yn fodlon ar ansawdd eu cartref, lle roedd 38% ohonynt yn fodlon iawn.

Roedd 77% yn hapus gyda gwerth yr arian o ran rhent, ac roedd tri chwarter yr ymatebwyr (75%) yn fodlon ar y gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw yn gyffredinol.

Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf drwy ddefnyddio model STAR HouseMark sef y dull safonol ar gyfer arolygon tenantiaid a thrigolion. Anfonwyd holiaduron at 7,312 o denantiaid, a ddewiswyd ar hap, trwy'r post, e-bost, ar-lein a neges destun.

Cwblhaodd 2087 o denantiaid yr arolwg a oedd yn gyfradd ymateb o 29%.

Dengys canlyniadau pellach bod:

  • 85% o denantiaid yn fodlon ar eu cymdogaeth fel lle i fyw
    66% (dwy ran o dair) yn fodlon ar y gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd
    58% (tri o bob pump) o'r ymatebwyr yn fodlon ar y ffordd mae'r cyngor yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
    64% yn teimlo bod y cyngor yn gwrando ac yn talu sylw i'w sylwadau
    79% yn fodlon ar y gwaith trwsio diwethaf

Mae'r gyfradd fodlonrwydd gyffredinol o 82% hefyd yn cymharu'n ffafriol â chyfradd gyfartalog o 78% ar gyfer Cynghorau eraill Cymru.

Fodd bynnag, dengys canlyniadau'r arolwg fod bodlonrwydd ar wasanaethau'n gyffredinol yn is ymhlith pobl 35 i 54 oed a bod rhai mannau mewn wardiau trefol yn Llanelli a Chaerfyrddin lle roedd y lefelau bodlonrwydd yn is na'r cyfartaledd.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: "Hoffwn ddiolch i bawb a ymatebodd i'r arolwg. Mae'n braf gweld bod lefelau bodlonrwydd yn gadarnhaol iawn ar y cyfan, fodd bynnag, nid oes rheswm o gwbl dros laesu dwylo a dylid bob amser anelu at wella.

“Rydym bellach yn gweithio gyda chydweithwyr o adrannau eraill fel atgyweirio a chynnal a chadw tiroedd, i ystyried ffyrdd o wella'r gwasanaethau y mae tenantiaid yn eu derbyn.

"Mae hefyd yn bwysig iawn inni wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol, a bydd dal angen eich cefnogaeth arnom i ddatblygu'r gwasanaethau yn y modd sydd orau ar eich cyfer chi."

Y cam nesaf yw cynnal cyfres o weithdai ledled y sir lle bydd modd i denantiaid siarad ag un o'r tîm partneriaeth ac ymgysylltu. Cadwch lygad ar wefan y Cyngor ac ar Facebook a Twitter am wybodaeth bellach ynghylch pryd a ble y cynhelir y gweithdai. Os nad ydych yn gallu dod i unrhyw ddigwyddiad, gallwch siarad â swyddog yn ystod ymweliad cartref neu dros y ffôn.