Dweud eich dweud ynghylch twf Sir Gaerfyrddin

27 diwrnod yn ôl

Mae twf Sir Gaerfyrddin a'i chymunedau wedi cymryd cam arall ymlaen wrth i ddogfen allweddol gael ei chyhoeddi sy'n dangos sut y gallai'r sir newid dros yr 13 mlynedd nesaf.

Mae'r cyhoedd bellach yn gallu gweld y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig adneuo, sef dogfen fframwaith cynllunio allweddol sydd wedi'i llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin er mwyn llunio a llywio gwaith datblygu hyd at 2033.

Mae'n manylu ar ddyraniadau tir ar gyfer cartrefi a busnesau newydd, yn ogystal â pholisïau i warchod a hyrwyddo'r amgylchedd, yr iaith Gymraeg, yr economi a thwf cyflogaeth.

Mae'r cynllun, sy'n dosbarthu cyfleoedd posibl ar gyfer twf ar draws chwe chlwstwr, yn gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu 8,835 o gartrefi newydd yn cynnwys 1,500 o dai fforddiadwy, gyda phatrwm aneddiadau sy'n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Sir Gaerfyrddin ac anghenion ei hardaloedd trefol a gwledig.

Mae hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu tua 80 hectar o dir ar gyfer creu dros 5,000 o swyddi newydd.

Mae'r ddogfen yn canolbwyntio ar lesiant ac ymdrechion i warchod a gwella amgylcheddau naturiol ac adeiledig y sir drwy ddatblygu cynaliadwy er mwyn sicrhau amgylcheddau a lleoedd o safon.

Mae'r cynllun hefyd yn ceisio helpu i roi sylw i ymrwymiad y cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y CDLl diwygiedig yn cael ei gynnal tan 27 Mawrth 2020, gan roi cyfle i bobl weld y dyraniadau tir a'r polisïau arfaethedig a gwneud sylwadau yn eu cylch.

Dim ond un elfen o broses hir a ddechreuodd yn 2018 yw'r ymgynghoriad, a disgwylir iddi gael ei chwblhau erbyn diwedd 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gynllunio Strategol: "Bydd y CDLl yn llunio ac yn llywio penderfyniadau a buddsoddiad yn y dyfodol yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi lleoliad a nifer y cartrefi newydd, tai fforddiadwy, cyflogaeth a swyddi, ac ynni adnewyddadwy ar gyfer y dyfodol, ac yn nodi ac yn gwarchod ardaloedd cadwraeth ac ardaloedd sy'n bwysig yn amgylcheddol.

"Mae llunio CDLl newydd yn broses hir, ond mae digonedd o gyfleoedd i bobl rannu eu barn yn ystod y broses. Mae nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus wedi'u cynnal, a bydd nifer yn cael eu cynnal, cyn cytuno ar y ddogfen derfynol.

“Rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn adeiladu, datblygu tir, yr amgylchedd, eu cymunedau lleol a sut y bydd Sir Gaerfyrddin yn cael ei llunio yn y dyfodol, i gymryd rhan a dweud eu dweud.”

Gellir gweld y CDLl diwygiedig adneuo a'r dogfennau ategol ar-lein, yng nghanolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb y cyngor ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.

Fel rhan o'r ymgynghoriad, cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ledled Sir Gaerfyrddin. Mae croeso i grwpiau, sefydliadau, partïon â diddordeb a'r cyhoedd ddod i drafod a dysgu rhagor am y CDLl a chwrdd â staff adain blaengynllunio'r Cyngor.

Cynhelir y sesiynau rhwng 10am a 1pm a 2pm a 7pm ym mhob lleoliad:

  • Dydd Llun 3 Chwefror 2020: Canolfan Cymunedol Llangadog, Heol Dyrfal, Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9BR
  • Dydd Mercher 5 Chwefror 2020: Ystafell 3 - Llawr Isaf, Neuadd Dref Llanelli, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3AH
  • Dydd Iau 6 Chwefror 2020, Lolfa lan llofft (lifft ar gael), Neuadd Goffa Pontyberem, Heol Coalbrook, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin, SA15 5HU
  • Dydd Llun 10 Chwefror 2020: Canolfan Bowlio Dan-do Dinefwr, Heol Manor, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3AP
  • Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020: Ystafell Gyfarfod Dewi, Y Gât, Heol Y Pentref, Sanclêr, Sir Gaerfyrddin, SA33 4AA
  • Dydd Mercher 12 Chwefror 2020: Festri Capel Aberduar, Heol Bro Einon Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, SA40 9RT
  • Dydd Iau 13 Chwefror 2020: Ystafell Gyfarfod 2, Llyfrgell Caerfyrddin, 9 Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1LN

Mae'r ymgynghoriad ar waith tan 4.30pm ddydd Gwener 27 Mawrth 2020.

Dyddiad gorffen: Dydd Gwener, 27 Mawrth, 2020