Cytuno ar delerau Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

205 diwrnod yn ôl

Mae trigolion Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y gallent fod yn gymwys i gael gostyngiad yn eu Treth Gyngor, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno ar delerau ar gyfer ei Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor am y flwyddyn sydd i ddod.

Gallai pobl fod yn gymwys i gael biliau is os yw eu hincwm yn isel, neu eu bod yn hawlio budd-daliadau neu Gredyd Cynhwysol.

Gellir lleihau biliau hyd at 100%, p'un a yw pobl yn berchen ar eu cartref neu'n rhentu, yn ddi-waith neu'n gweithio.

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf incwm drwy waith, budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau, a manylion am gynilion a buddsoddiadau.

Cytunodd Cynghorwyr yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 8 Ionawr, 2020, i ddiystyru'n llwyr bensiynau anabledd rhyfel a phensiynau gweddwon rhyfel wrth asesu'r hawl i gael gostyngiad.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Rydym yn annog unrhyw un a allai fod yn gymwys i gael gostyngiad yn Nhreth y Cyngor i gael rhagor o wybodaeth neu wneud cais fel y gellir rhoi'r cymorth angenrheidiol ar waith."