Gwaith graeanu i ddigwydd fel arfer er gwaethaf streic

48 diwrnod yn ôl

Bydd y gwaith graeanu yn Sir Gaerfyrddin yn digwydd yn ôl yr arfer er gwaethaf y gweithredu diwydiannol a gynlluniwyd yr wythnos nesaf.

Mae dau undeb llafur wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin bod eu haelodau yn bwriadu peidio â gweithio goramser mewn anghydfod ynghylch cyflog ac amodau ar 18, 19 a 20 o Ragfyr.

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd mesurau wrth gefn yn cael eu gweithredu er mwyn sicrhau y bydd pob llwybr graeanu'n cael ei drin yn ôl yr arfer pe bai'r tywydd yn creu risg o ia, rhew neu eira.

Mae aelodau undebau llafur sy'n cymryd camau gweithredu diwydiannol wedi cadarnhau, er na fyddant yn ymgymryd â dyletswyddau cynnal a chadw dros y gaeaf y tu allan i'w horiau gwaith arferol, y byddant yn cyflawni gweithrediadau goramser eraill i ddelio â materion priffyrdd, gan gynnwys coed sydd wedi cwympo neu lifogydd, os a phan fydd angen.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud ei fod yn siomedig am yr anghydfod parhaus, ond mae am sicrhau defnyddwyr ffyrdd na fydd y camau gweithredu a gynlluniwyd yn effeithio arnynt.

Dywedodd Ruth Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd: “Rydym yn siomedig ein bod yn parhau mewn anghydfod, er ein bod wedi gwneud cynnig uwch pellach sy'n deg ac yn gymesur ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

“Mae'r cynnig hwn, a wrthodwyd gan yr undebau, yn daliad am fod ar rota wythnosol ac yn fwy na'r cynnig sydd eisoes ar y bwrdd. Mae hyn yn daladwy p'un a elwir staff i weithio goramser ai peidio, ac ar ben eu cyfradd fesul awr, a delir ar frig eu gradd, os oes angen iddynt weithio y tu allan i oriau.

“Mae ein trafodaethau gyda'r undebau llafur yn parhau, ac mae cymodi ar waith er mwyn sicrhau bod y sgyrsiau hyn yn dod i gasgliad boddhaol cyn gynted ag y bo modd."

Ychwanegodd: “Er gwaethaf y gweithredu diwydiannol, rydym wedi rhoi mesurau wrth gefn ar waith er mwyn sicrhau y bydd y gwaith graeanu yn digwydd yn ôl yr arfer i sicrhau diogelwch defnyddwyr ffordd.

“Er nad ydym yn dymuno bod yn y sefyllfa hon, rydym yn awyddus i sicrhau na wastreffir unrhyw adnoddau ac felly defnyddir y cynllunio ar gyfer y gweithredu diwydiannol hwn i gryfhau ein cynlluniau wrth gefn yn y dyfodol.”

Dyddiad gorffen: 20 Rhagfyr, 2019