Annog Preswylwyr Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio eu pleidlais

210 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i ddefnyddio eu pleidlais yn yr Etholiad Cyffredinol sy'n cael ei gynnal ar 12 Rhagfyr, 2019.

Mae gan y rheiny sydd heb gofrestru i bleidleisio hyd yn hyn tan ganol nos ddydd Mawrth, 26 Tachwedd i gofrestru neu golli'r cyfle i ddweud eu dweud yn yr etholiad sydd i ddod.

Mae Wendy Walters, y Swyddog Canlyniadau ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn annog pawb i ddefnyddio eu hawl ddemocrataidd.

Mae pobl ifanc, yn fwy na neb, yn cael eu hannog i gofrestru gan fod ystadegau'r Comisiwn Etholiadol yn dangos bod bron traean o bobl ifanc rhwng 18 a 34 oed heb gofrestru i bleidleisio.

Atgoffir y rheiny sydd wedi symud tŷ yn ddiweddar i gofrestru i bleidleisio yn eu cyfeiriad newydd. Mae data'r Comisiwn Etholiadol yn dangos mai dim ond 36% o'r rheiny sydd wedi symud yn y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi ail-gofrestru â'u manylion newydd.

“Ni allwch bleidleisio oni bai eich bod wedi cofrestru i wneud hynny,” dywedodd. “Mae'n hanfodol bwysig bod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud yn yr Etholiad Cyffredinol hwn. Mae'n gyflym ac yn hawdd cofrestru, ac yn ôl yr arfer mae ein tîm gwasanaethau etholiadol wrth law i helpu unrhyw un sydd angen cymorth."

Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr Etholiad Cyffredinol, manylion ynghylch sut i gofrestru, sut i wneud cais am bleidlais drwy'r post neu drwy ddirprwy, rhestr o orsafoedd pleidleisio Sir Gaerfyrddin, a mwy ar-lein ar ein tudalennau etholiadau.

Gellir cael cyngor pellach gan yr Uned Gwasanaethau Etholiadol os oes angen drwy ffonio 01267 228889.

Dilynwch Gyngor Sir Caerfyrddin ar Facebook a Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf cyn yr etholiad ac i weld y canlyniadau wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Dyddiad gorffen: 12 Rhagfyr, 2019