Cyfnod cyffrous o flaen ward Tŷ-isa, Llanelli

296 diwrnod yn ôl

Argraff artist o sut y gallai Cilgant Great Western edrych yn y dyfodol (gyferbyn â'r orsaf drenau).

Mae bwriad i drawsnewid ward Tŷ-isa yn Llanelli fel rhan o brosiect adfywio cyffrous gwerth miliynau o bunnau.

Daw hyn yn dilyn ymarfer ymgynghori mawr â phreswylwyr a busnesau i greu cymuned newydd, fywiog a fydd yn ailwampio'r ardal, gan gynnwys Heol yr Orsaf, yn llwyr.

Mae prif gynllun adfywio uchelgeisiol wedi'i lunio yn dilyn adborth gan y gymuned a bydd bellach yn cael ei weithredu.

Mae adroddiad sy'n nodi'r dyhead hirdymor ar gyfer Tŷ-isa wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor.

Y nod yw trawsnewid yr ardal, sef un o'r rhai mwyaf difreintiedig yn y sir, yn fan ble mae pobl eisiau byw a gweithio ynddo.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: “Gwnaethom gomisiynu 'Planning for Real’ i'n harwain ni ar y llwybr iawn. Roedd pob oedran yn awyddus i gyfrannu ac rwy'n siŵr trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn ni wella'r ardal gymunedol."

Cytunodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym wedi cynnwys y gymuned yn y prosiect hwn ynghyd â'u syniadau ar gyfer gwella'r ardal."

Nododd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths fod y prosiect wedi cael ymateb cadarnhaol ac ychwanegodd: “Mae'n gyfnod cyffrous i'r ardal.”

Caiff ardal Tŷ-isa ei hystyried yn ardal o bwysigrwydd strategol, sy'n darparu cyswllt hanfodol rhwng canol tref Llanelli a'r Pentref Llesiant yn Llynnoedd Delta.

Mae gan ardal Tŷ-isa y dwysedd poblogaeth uchaf yn Sir Gaerfyrddin, fodd bynnag, mae dros chwarter o'r tai yn yr ardal yn rhai rhent cymdeithasol sydd â galw isel amdanynt ac yn anodd eu gosod.

Y bwriad yw darparu datblygiadau tai defnydd cymysg newydd, datblygu mwy o gyfleusterau cymunedol a defnyddio safleoedd busnes gwag unwaith eto.

Cymerir camau i wella'r amgylchedd ac i fynd i'r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ynghyd â darparu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Siaradodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant am bwysigrwydd ysbryd cymunedol yn ardal Tŷ-isa a bod Ysgol newydd Pen Rhos, sydd gwerth £10miliwn, eisoes yn gwneud gwahaniaeth.

Dywedodd "Mae'n gynllun uchelgeisiol mewn ardal ddifreintiedig." “Rwyf wedi ymweld â'r ysgol newydd yn yr ardal honno, Ysgol Pen Rhos, ac mae'r plant yn falch iawn o'u cymuned. Mae'n ysgol gymunedol yn wir ystyr y gair. Wrth ofyn i'r plant am eu barn am yr ardal, maent yn siarad yn gadarnhaol iawn ac yn falch iawn. Byddai'r cynllun yn gwella ardal Heol yr Orsaf yn sylweddol."

Mae grŵp llywio cymunedol wedi cael ei sefydlu ac mae'r cyngor yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid sy'n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys a Chyngor Tref Llanelli i roi hwb i'r prosiect.

Mae cyfanswm o £9.3million wedi cael ei ddyrannu o Raglen Adeiladu Tai Newydd y Cyngor (Cyfrif Refeniw Tai) yn benodol ar gyfer ardal Heol yr Orsaf er mwyn helpu i adfywio'r lle.

Ychwanegodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y mae ei bortffolio'n cynnwys adfywio a datblygu economaidd: “Mae'r prosiect hwn yn unigryw o ran yr ardal mae'n ei chynnwys, ac mae'n newid sylweddol ar gyfer y rheiny sy'n byw yn Nhŷ-isa. Mae aelodau'r gymuned wedi rhoi eu barn ac yn awyddus i weld newid."

Mae'r camau nesaf yn cynnwys siarad â thenantiaid Clos Sant Paul a'r 4 Tŷ, y mae hanner ohonynt yn wag ar hyn o bryd, am eu hanghenion tai a'u hopsiynau ar gyfer y dyfodol.

Cynhelir sesiynau galw heibio yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr er mwyn i breswylwyr Tŷ-isa gael gwybod mwy am y cynigion; a hefyd mae cynlluniau i sefydlu canolbwynt yn ardal Heol yr Orsaf.