Seddi bws ysgol y talwyd amdanynt yn dod i ben

176 diwrnod yn ôl

Mae'r cyfle i dalu am seddi ar fysiau ysgol yn dod i ben yn dilyn newid mewn deddfwriaeth ledled Cymru.

Ers blynyddoedd lawer, mae disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol wedi gallu talu am sedd ar fysiau a weithredir yn fasnachol, lle mae gweithredwyr bysiau wedi dewis darparu gwasanaethau o'r fath.

Ond mae deddfwriaeth newydd a gyflwynwyd gan yr Adran Drafnidiaeth, a fydd yn cael ei gorfodi o 1 Ionawr 2020, yn golygu na fydd gweithredwyr bysiau yn gallu cynnig seddi i deithwyr sy'n talu mwyach oni bai eu bod yn darparu mynediad llawn i'r anabl.

Nid yw'r rhan fwyaf o fysiau ysgol sy'n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin yn darparu mynediad i'r anabl gan fod disgyblion ag anableddau yn cael defnyddio cerbydau sydd â chyfarpar arbennig.

Ar hyn o bryd, mae disgyblion yng Nghymru yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o ysgol gynradd, neu dair milltir neu fwy o ysgol uwchradd, gydag ambell eithriad yn seiliedig ar ffactorau penodol.

Mae disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim wedi cael cynnig gwasanaethau a ddarperir yn fasnachol gan gwmnïau bysiau, mewn rhai achosion fel bysiau penodedig, ac mewn achosion eraill caniatawyd i weithredwyr sydd dan gontract gan y Cyngor ddefnyddio cerbydau mwy a gwerthu'r seddau ychwanegol ar eu llwybrau, petaent yn dymuno.

Mae'r newidiadau'n effeithio ar bob awdurdod lleol yng Nghymru, ac yn golygu y bydd yn rhaid i tua 500 o blant yn Sir Gaerfyrddin wneud trefniadau eraill.

Mae llawer o weithredwyr masnachol eisoes wedi dechrau tynnu'n ôl y gwasanaethau y talwyd amdanynt, a chynghorir rhieni i wirio a gwneud trefniadau eraill, gan gynnwys edrych ar opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus i gwmpasu rhan o'r daith neu'r siwrnai gyfan.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Er mai o 1 Ionawr ymlaen y bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei gorfodi, rydym yn ymwybodol bod llawer o weithredwyr masnachol yn Sir Gaerfyrddin eisoes yn gwneud newidiadau ymlaen llaw ac felly rydym yn cynghori teuluoedd i wirio'r trefniadau cyn gynted ag y bo modd.”

Mae rhagor o wybodaeth am gludiant ysgol i'w chael ar wefan y Cyngor.

Gellir gwirio materion yn ymwneud â gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gyda Traveline Cymru ar 0800 464 0000 (rhadffôn) neu ar-lein ar www.traveline.cymru