Criwiau'n ymateb i lifogydd lleol ar draws Sir Gaerfyrddin

14 diwrnod yn ôl

Bu staff Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio drwy gydol y penwythnos ar y cyd â'r gwasanaethau brys ac asiantaethau partner i ymateb i lifogydd lleol oherwydd y glaw trwm a llanw uchel.

Roedd y criwiau yn barod i ymateb i’r rhybuddion tywydd a rhoddwyd rhybuddion am lifogydd cyn y penwythnos.

Roedd nifer o achosion o lifogydd ar y priffyrdd ar draws y rhwydwaith ynghyd â rhai coed wedi cwympo.

Cafwyd tirlithriad bach ar dir preifat yng Nghynwyl Elfed, a llifodd yr Afon Tywi uwchben waliau'r Cei yng Nghaerfyrddin yn ystod y llanw uchel nos Sul a bore dydd Llun.

Bu criwiau'r priffyrdd allan yn y tywydd gwael yn gosod arwyddion rhybudd, yn gwasgaru dŵr lle bo'n bosibl, yn dosbarthu bagiau tywod i eiddo a oedd yn cael ei ystyried yn risg uchel o ran llifogydd ac yn trefnu pympiau dŵr wrth gefn yn ardal Tre Ioan yng Nghaerfyrddin i lawr yr afon Tywi.

Cafodd nifer o ffyrdd eu cau, gan gynnwys yr hen A48 rhwng Pont Abraham a Fforest, Heol Gwendraeth y Tymbl, a chefnffordd yr A40 ym Manordeilo, ond ail-agorwyd y ffyrdd erbyn bore Llun.

Ail-agorwyd yr A484 yng Nghynwyl Elfed nos Sul yn dilyn ymateb brys i ddargyfeirio dŵr yn dilyn tirlithriad, bu'n rhaid gofyn i bobl adael dau eiddo yn yr ardal yn ystod oriau mân fore Sul.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Roedd ein timau yn barod i ymateb i'r tywydd newidiol, a waethygodd nos Sadwrn gan achosi dŵr wyneb, a llifogydd wrth ymyl afonydd ac ar yr arfordir mewn nifer o ardaloedd. Bu criwiau'n gweithio drwy gydol y penwythnos ond diolch byth dim ond nifer fach o eiddo yr effeithiwyd arnynt.

“Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Swyddfa Dywydd i fonitro ac ymateb i amodau, gyda nifer o rybuddion tywydd yn dal mewn grym. Er nad ydym yn rhagweld llifogydd ar yr un raddfa a welwyd y llynedd, rydym yn ymwybodol y bydd perchenogion cartrefi mewn rhai ardaloedd yn bryderus. Hoffem roi sicrwydd ein bod yn barod iawn i ymateb a chymryd unrhyw gamau angenrheidiol.

“Bydd rhybuddion a'r wybodaeth ddiweddaraf yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan a'n ffrydiau cyfryngau cymdeithasol lle bo angen. Yn ôl yr arfer, rydym yn annog preswylwyr i yrru'n ofalus a dilyn cyngor gan y Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gwasanaethau brys.”

Dylai unrhyw un sydd angen cymorth oherwydd llifogydd, neu sydd am roi gwybod am lifogydd ar y priffyrdd neu goed sydd wedi cwympo ffonio 01267 234567.

Y tywydd diweddaraf:

Disgwylir glaw trwm pellach heno (Dydd Llun) a fory (Dydd Mawrth) gyda pherygl o afonydd yn gorlifo ac o lifogydd yn lleol ar y ffyrdd. Gyrrwch yn ofalus. Lle bo ffyrdd ar gau, mae hynny er diogelwch pawb - peidiwch byth ag anwybyddu rhybuddion a pheidiwch â chymryd y risg o yrru trwy ddŵr llifogydd.

Mae Rhybudd Llifogydd wedi ei gyhoeddi gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn ag arfordir Sir Gaerfyrddin rhwng Pentywyn a’r Hendy. Byddwch yn ofalus ar draethau, promenadau a llwybrau arfordirol

Ewch i wefan y Swyddfa Dywydd

Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188 neu ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Os oes angen cymorth ar rywun, ffoniwch ein rhif argyfwng 0300 333 2222.