Pwyntiau gwefru newydd i ateb y galw

368 diwrnod yn ôl

Bydd rhagor o bwyntiau gwefru yn cael eu gosod ledled Sir Gaerfyrddin ar gyfer cerbydau trydan.

Y lleoliadau diweddaraf i elwa ar bwyntiau gwefru cerbydau trydan yw rhyw 26 safle yn Llanelli, Porth Tywyn, Rhydaman, Caerfyrddin, Cwm Gwendraeth a Llandeilo. 

Bydd y pwyntiau gwefru arfaethedig 7kw-22kw (gwefrwyr cyflym) yn gwefru cerbyd trydan cydnaws mewn 3-5 awr. Gellir dod o hyd i leoliadau’r holl bwyntiau gwefru presennol ar ein gwefan

Sicrhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin gyllid ar gyfer y gwefrwyr yn dilyn ceisiadau llwyddiannus i Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a chynllun pwyntiau gwefru preswyl Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.

Mae'r cynllun diweddaraf hwn yn rhan o ymdrechion parhaus Cyngor Sir Caerfyrddin i gefnogi cynaliadwyedd a bod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030.

Yn 2012, Sir Gaerfyrddin oedd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno cerbydau adrannol trydan.

Mae gan y Cyngor bolisi o integreiddio technolegau carbon isel a di-garbon yn rhan o brosiectau adeiladu mawr megis ysgolion, lle mae gosodiadau ffotofoltäig a safonau Passivhaus eisoes yn cael eu defnyddio.

Mae dros £2 filiwn eisoes wedi cael ei fuddsoddi mewn dros 200 o brosiectau effeithlonrwydd ynni, gan arbed dros £7 miliwn mewn costau cynnal a 41,000 o dunelli o CO2 drwy gydol oes y technolegau a osodir.

Mae fflyd y Cyngor o lorïau sbwriel yn un o'r fflydoedd sydd fwyaf cydnaws â'r amgylchedd yng Nghymru o ran allyriadau; mae goleuadau stryd wedi cael eu newid yn unedau LED; a chafwyd buddsoddiad sylweddol o ran Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a Llwybrau Diogel i Ysgolion i annog mwy o deithio cynaliadwy.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Gymunedau: “Rydym yn hynod falch ein bod wedi llwyddo i gael y cyllid sylweddol hwn a fydd yn gwella ein darpariaeth bresennol yn Sir Gaerfyrddin ac yn cynnig gwasanaeth mwy hygyrch i fodurwyr. Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o osod mwy o'r pwyntiau hyn ledled y Sir er mwyn ateb y galw cynyddol am geir trydan a cheir hybrid.”

 

Pwyntiau gwefru eraill yn Sir Gaerfyrddin:

Peiriannau gwefru chwim:

 • Gwasanaethau Pont Abraham.
 • Nant-y-Ci, Safle Parcio a Theithio, Caerfyrddin.
 • Maes Parcio y Castell, Llanymddyfri.

 

Peiriannau gwefru cyflym (7kW)

 • Maes parcio Stryd Murray, Llanelli.  
 • Maes Parcio San Pedr, Caerfyrddin
 • Maes Parcio'r Mart, Castellnewydd Emlyn
 • Neuadd Goffa Salem
 • Castell Dinefwr (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
 • Roadhouse (Hendy-gwyn ar Daf) – cwsmeriaid yn unig
 • Tafarn y Plash (Llanfallteg) – cwsmeriaid yn unig
 • Gwesty'r Castell (Llanymddyfri) – cwsmeriaid yn unig
 • Llety Gwyliau Nant yr Onnen (Llanymddyfri) – cwsmeriaid yn unig
 • Delwriaethau ceir:
  • Gravells (Cydweli)
  • J & J Motors (Cross Hands)

 

Lleoliadau arfaethedig

 • Parc y Brodyr Llwyd, Neuadd y Sir, Heol Ioan, Parc Myrddin a San Pedr - Caerfyrddin
 • Porth y Dwyrain, Stryd Murray, Stryd yr Eglwys, Stryd Edgar - Llanelli
 • Stryd Marged, Carregaman - Rhydaman
 • Stryd y Neuadd - Brynaman Uchaf
 • Woodfield Rd, Llandybïe
 • Heol Cilgant - Llandeilo
 • Stryd y Bont - Llanybydder
 • Heol Pen-y-graig - Ystradowen
 • Traeth Llansteffan - Llansteffan
 • Heol y Pentre - Sanclêr
 • Stryd y Brenin Edward - Hendy-gwyn ar Daf
 • Marsh Rd - Pentywyn
 • Teras Efa - Glanyfferi
 • Harbwr y Gorllewin - Porth Tywyn
 • Heol y Neuadd - Y Tymbl
 • Neuadd Goffa - Pontyberem
 • Pafiliwn Bowlio - Y Garnant
 • Canolfan y Dywysoges Gwenllian - Cydweli

 

Peiriannau gwefru sy'n benodol i Tesla

 • Parc y Scarlets
 • Gwesty Brown’s (Talacharn) – cwsmeriaid yn unig
 • Roadhouse (Hendy-gwyn ar Daf) – cwsmeriaid yn unig