Cynllun ffordd yn Rhydaman yn cael sêl bendith

200 diwrnod yn ôl

Mae cynllun gwerth £1.8 miliwn i wella cyffordd Stryd y Gwynt a Thir-y-dail yn Rhydaman wedi cael sêl bendith fisoedd yn unig ar ôl agor.

Mae'r gylchfan newydd a adeiladwyd yn lle'r hen system goleuadau traffig bedair ffordd ym mis Mawrth eleni wedi helpu'n sylweddol i leihau tagfeydd traffig.

Yn ôl Cyngor Sir Caerfyrddin, a sicrhaodd yr arian drwy Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, mae'r cynllun gwell hefyd wedi rhoi hwb i gynlluniau adfywio tymor hir y dref.

Yr wythnos hon, aeth swyddogion y Cyngor ac aelodau o'r Bwrdd Gweithredol i ymweld â'r safle i gwrdd â'r contractwyr er mwyn gweld drostyn nhw eu hunain sut y mae'r cynllun newydd wedi bod o fudd i yrwyr, busnesau a phreswylwyr Rhydaman.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Gwnaethom weithio'n galed er mwyn sicrhau'r swm sylweddol hwn o arian ar gyfer y cynllun newydd ac rwy'n falch o ddweud ei fod wedi cael effaith aruthrol o ran lleihau tagfeydd traffig sydd wedi bod yn broblem yn y dref ers nifer o flynyddoedd.

Wrth ymweld â'r safle heddiw, does gen i ddim amheuaeth fod y system hon wedi'i gwneud hi'n haws i bobl gael mynediad i fusnesau allweddol ond hefyd bydd yn annog mwy o ymwelwyr i'r dref a'r ardaloedd cyfagos ac yn cefnogi cynlluniau adfywio ehangach y dref."

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd y Cyngor fuddsoddiad o £200k i drawsnewid dau adeilad yn Rhydaman a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion masnachol.

Bydd yr hen Kings Diner ar Stryd y Parc a Banc Lloyds ar Stryd y Cei yn cael eu hadnewyddu'n sylweddol, er mwyn darparu lle cyflogaeth masnachol, gyda'r potensial i greu dros 20 o swyddi.