Canfasiwr Etholiadol Dros Dro

23 diwrnod yn ôl

Rydym yn chwilio am bobl gyfeillgar a hyderus i ymuno â'n tîm o Ganfaswyr Etholiadol Dros Dro.

Bob blwyddyn, mae'n rhaid i bawb yn y DU gadarnhau bod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol drwy ymateb i'r canfasiad etholiadol blynyddol.

Cyflogir canfaswyr ledled y Sir i ymweld â phreswylwyr nad ydynt wedi dychwelyd naill ai eu Ffurflenni Ymholiad Aelwyd neu eu Ffurflenni Cofrestru Unigol.

Gwaith dros dro a rhan-amser yw hyn ar gyfer tua phedair wythnos. Mae'n rhaid i ganfaswyr fod ar gael o 24 Hydref. Mae'r oriau'n hyblyg a disgwylir y bydd y rhan fwyaf o'ch ymweliadau'n cael eu cynnal gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fydd y rhan fwyaf o breswylwyr gartref. Mae modd gwneud y gwaith hwn yn eich amser sbâr, ochr yn ochr â swydd amser llawn.

I gael manylion talu, cysylltwch â'r Tîm Etholiadau drwy ffonio 01267 228889.

Mae'n ofynnol i ganfaswyr feddu ar y sgiliau canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i uniaethu â phob
  • Y gallu i weithio o dan bwysau ac o fewn terfynau amser caeth
  • Proffesiynol a gwleidyddol ddiduedd

Sut yr ydym yn eich cefnogi?

  • Darparu'r holl ddeunydd ysgrifennu sydd ei angen i gyflawni'r swydd
  • Bydd yn ofynnol i chi ymweld â'r swyddfa etholiadau bob wythnos gyda'ch ffurflenni wedi'u cwblhau - byddwn yn eu gwirio ac yn rhoi cyngor i chi ynghylch sut i gael mwy ohonynt
  • Cymorth pan fydd ei angen arnoch

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y rôl hon, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau Etholiadol.

Dyddiad gorffen: 23 Hydref, 2019