Ysgol Pontyberem yn agor ei drysau'n swyddogol

330 diwrnod yn ôl

Mae disgyblion, staff, llywodraethwyr a gwahoddedigion wedi dod at ei gilydd i ddathlu agoriad swyddogol Ysgol Pontyberem.

Cafodd cyfanswm o £4 miliwn ei fuddsoddi i adnewyddu ac ailfodelu'r ysgol, ynghyd â gosod lloriau, waliau a tho newydd.

Cafodd y gwaith adnewyddu ei ariannu yn gyfartal rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cymru drwy'r fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cynhaliwyd seremoni arbennig yn neuadd yr ysgol, a chafodd gwahoddedigion eu diddanu gan ddisgyblion a chôr yr ysgol.

Dywedodd Mr Gareth Owen, y Pennaeth: "Mae'r gwaith adeiladu wedi para am ddwy flynedd er mwyn cyflawni'r nod, ond mae'r siwrnai wedi bod yn un gwerth chweil. Hoffwn ddiolch i gynghorwyr a swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin am fuddsoddi yn ein hysgol. Mae'r cydweithio rhyngom wedi bod yn hanfodol er mwyn gwireddu ein dyheadau. Mae sylfaen gadarn wedi'i gosod ar gyfer dyfodol ein disgyblion."

Yn ystod y seremoni, dywedodd Mrs Deris Williams, Cadeirydd y Llywodraethwyr, fod arwyddair newydd ar gyfer yr ysgol wedi'i chreu fel rhan o'r dathliadau, sef 'Creu'r Wên, Caru'r Iaith'. Cafodd yr arwyddair hon ei chreu gan Aneirin Karadog, riant o'r ysgol a Bardd Cadeiriol.

Ysgol Pontyberem yw'r ysgol ddiweddaraf i gael ei chyflawni drwy gyfrwng Rhaglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n ceisio sicrhau bod pob plentyn yn y sir yn gallu manteisio ar adeiladau a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Hyd yn hyn, mae oddeutu £280 miliwn wedi'i fuddsoddi yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys 10 ysgol gynradd newydd, dwy ysgol uwchradd newydd, 41 prosiect ailwampio a helaethu yn ogystal â gwaith mewn 12 ysgol arall.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Mae'n wych gweld bod plant a staff Ysgol Pontyberem wedi ymgartrefu yn yr ysgol hon sydd wedi'i hadnewyddu'n llwyr. Bellach, mae digon o le y tu fewn i'r ysgol ac mae cyfleusterau gwych ac ardal chwarae fawr y tu allan. Mae'n ysgol sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Rydym wedi addo y byddwn yn gwneud ein gorau dros addysg yn Sir Gaerfyrddin a dyna beth rydym yn ei wneud fel rhan o'r Rhaglen Moderneiddio Addysg."

Gwyliwch fideo'r agoriad yma