Parc Gwledig Pen-bre yn ennill y Faner Werdd fawreddog

395 diwrnod yn ôl

Parc Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin yw'r unig le yng Nghymru i ennill Baner Las a Baner Werdd, oherwydd ei amgylchedd gwych a'i groeso gwresog.

Mae'r parc wedi ennill y Faner Las fawreddog ers amser maith ar gyfer traeth Cefn Sidan, ond am y tro cyntaf mae Baner Werdd wedi cael ei dyfarnu iddo gan Cadwch Gymru'n Daclus i gydnabod cyflawni marc rhyngwladol parc o ansawdd. 

Mae dros 220 o barciau a mannau gwyrdd wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i ennill y wobr nodedig a hynny ar safleoedd mor amrywiol â pharciau trefol, ystadau tai, campysau prifysgol a ffermydd.

Er bod Parc Gwledig Pen-bre wedi ennill y wobr lawn, mae tri atyniad arall yn Sir Gaerfyrddin wedi ennill gwobrau cymunedol, sef Parc Pontyberem, Coetir Troserch a Gardd Liwiau Amgueddfa Wlân Cymru.

Helpodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, i godi'r faner ym Mharc Gwledig Pen-bre ddydd Mawrth.

“Mae hyn yn gyflawniad gwych i Barc Gwledig Pen-bre, ac rydym yn falch mai ni yw'r unig le yng Nghymru i ennill y Baneri Gwyrdd a Glas – sy'n dangos bod gennym atyniad o safon yma yn Sir Gaerfyrddin," meddai.

“Rydym yn ffodus i gael y lle prydferth hwn ar garreg ein drws, sy'n cael ei fwynhau gan filoedd o deuluoedd lleol yn ogystal â thwristiaid sy'n heidio i'r parc i fwynhau ei olygfeydd trawiadol a'i atyniadau.”

I ennill y faner, mae'n rhaid i'r parc fodloni safonau rhyngwladol mewn meysydd allweddol, gan gynnwys bod yn fan croesawus, iach a diogel; cael ei gynnal a'i gadw'n dda a bod yn lân;  amgylchedd a bioamrywiaeth sy'n cael eu rheoli'n dda; cynnwys y gymuned yn y gwaith o gynnal tirwedd a threftadaeth y parc; yn ogystal â rheolaeth, marchnata a chyfathrebu.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus, yr elusen amgylcheddol, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Caiff ceisiadau eu beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy'n cynnig eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr a'u hasesu yn erbyn wyth maen prawf caeth, gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheoli'r amgylchedd a chynnwys y gymuned.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn dathlu Gwobrau'r Faner Werdd eleni ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae hyd yn oed yn fwy arbennig gan mai dyma'r unig safle i ennill Baner Las a Baner Werdd eleni, sy'n gryn gamp i'r tîm o staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n ddiflino i gynnal y safonau uchel sy'n ofynnol ar gyfer y ddwy wobr ryngwladol hyn.

“Mae gennych safleoedd anhygoel ar garreg eich drws. Gwnewch y gorau o'r haf a dewch i fwynhau eich parciau a'ch mannau gwyrdd lleol sydd wedi ennill gwobrau.”

Gallwch weld rhestr lawn o enillwyr y gwobrau ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus.