Newidiadau i wasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin

449 diwrnod yn ôl

Mae’r amserlen ar gyfer gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin wedi newid.

Mae'r gwasanaeth, sy'n cysylltu teithwyr â Nant-y-ci ac Ysbyty Glangwili, bellach yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener, 7.30am i 6.30pm.

Mae'r newidiadau yn drefniant dros dro oherwydd ail-dendro'r contract presennol gyda Morris Travel.

Mae'n golygu y bydd y gwasanaeth yn dechrau hanner awr yn hwyrach yn y bore, ac yn gorffen hanner awr yn gynt gyda'r nos, ac ni fydd gwasanaeth ar ddydd Sadwrn.

Mae'r gwasanaeth Parcio a Theithio yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae'n cychwyn ym maes parcio Nant-y-ci ac yn stopio yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin – y prif fan aros yng nghanol y dref – cyn symud ymlaen i Stryd Spilman, San Pedr ac Ysbyty Glangwili, cyn dychwelyd i Nant-y-ci.

Gall teithwyr deithio rhwng y mannau aros, a gallant brynu neu ddefnyddio tocynnau dwyffordd, tocynnau 12 taith, Tocynnau Crwydro Gorllewin Cymru a Thocynnau Teithio Rhatach Cymru Gyfan yn yr un modd a gwasanaethau bysiau eraill yn y dref.

Mae parcio ym Maes Parcio Nant-y-ci yn rhad ac am ddim. Mae tocynnau dwyffordd un diwrnod ar gyfer defnyddwyr y maes parcio yn £1, gyda theithio am ddim i blant dan 16 oed yng nghwmni oedolyn sy'n talu'n llawn.

Mae deiliaid Cardiau Teithio Rhatach Cymru Gyfan yn teithio am ddim.

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae'r gwasanaeth wedi darparu bron i 50,000 o deithiau teithwyr, sy’n gyfartaledd o 81 o ddefnyddwyr y dydd.

Y diwrnod mwyaf poblogaidd o ran teithio yw dydd Mercher, sef diwrnod marchnad Caerfyrddin.

Bydd dydd Sadwrn yn cael ei dynnu oddi ar yr amserlen dros dro, a hwn yw'r diwrnod mwyaf tawel sy'n cyfrif am 12 cant o siwrneiau yn unig.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae'r newidiadau hyn yn rhai dros dro wrth i'r contract gyda'r darparwr gael ei ail-dendro, ond mae'n bosibl y gallai'r newidiadau fod yn rhai parhaol.

“Ddydd Sadwrn yw un o'r dyddiau tawelaf, felly rydym yn gobeithio drwy dynnu’r gwasanaeth yn ôl ar y diwrnod hwnnw na fydd yn peri anghyfleustra i ormod o ddefnyddwyr.”