McDonald's ac Ysgol Bro Myrddin yn annog pobl i roi sbwriel

423 diwrnod yn ôl

Mae staff o McDonald's yng Nghaerfyrddin a disgyblion o Ysgol Bro Myrddin wedi troi at y radio fel ffordd o berswadio pobl i roi eu sbwriel yn y bin.

Mae'r Cyngor wedi lansio ymgyrch ledled y sir i fynd i'r afael â sbwriel sy'n gysylltiedig â chludfwyd a bwydydd cyflym gyda chymorth bwytai sy'n cynnwys McDonald's a Roadchef ym Mhont Abraham.

Mae arwyddion a phosteri wedi'u gosod yn gofyn i gwsmeriaid, yn enwedig y rheiny sy'n defnyddio'r cyfleuster gyrru trwodd, i roi eu sbwriel yn y bin.

Mae disgyblion o Ysgol Bro Myrddin wedi cynnal sesiwn casglu sbwriel o amgylch ardal Pen-sarn gan lenwi 25 o fagiau â sbwriel mewn dim ond ychydig oriau.

Roedd Tommo o Radio Sir Gâr yno i ddarganfod mwy am yr ymgyrch ac i siarad â staff a disgyblion ynghylch eu barn am sbwriel a gobeithio i annog gwrandawyr i gymryd rhan hefyd.

Dywedodd Carys Jenkins, sy'n ddisgybl ym Mro Myrddin: “Er mawr syndod i ni, cafodd o leiaf 25 bag o sbwriel ac ailgylchu eu casglu cyn dychwelyd i'r ysgol.

“Cafodd chwech o ddisgyblion eu cyfweld gan Tommo ar gyfer Radio Sir Gâr a bu pum disgybl arall yn cymryd rhan mewn sesiwn ffotograffau er mwyn hyrwyddo ymgyrch sbwriel ac ailgylchu'r sir. Roedd yn fore diddorol a hwyliog dros ben.”

Dywedodd Ron Mounsey, daliwr masnachfraint McDonald's ei fod yn falch iawn i fod yn bartner yn yr ymgyrch:

“Mae'n peri pryder i ni fod pobl yn meddwl ei bod yn iawn i daflu sbwriel i ymylon ffyrdd a pherthi pan fo wastad digon o finiau sbwriel ar gael neu'n syml, gallent fynd â'u sbwriel adref gyda nhw os nad oes bin wrth law," dywedodd. “Gobeithio y bydd y fenter hon yn atgoffa pobl i roi unrhyw sbwriel yn y bin neu i fynd ag e adref.

“Rydym yn gwbl gefnogol i swyddogion y cyngor batrolio ein meysydd parcio er mwyn atgoffa pobl o'u cyfrifoldebau.

“Rwy'n edrych ymlaen at weld llai o sbwriel ar ymylon ein ffyrdd ac yn y gymuned."

Mae swyddogion gorfodi materion amgylcheddol yn cynnal patrolau cyson ledled yr ardal a gall unrhyw un sy'n cael ei ddal yn taflu sbwriel gael dirwy o £75 yn y fan a'r lle. Os na fyddant yn talu, gallent gael eu herlyn yn y llys a derbyn dirwy o hyd at £2,500.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Rydym yn falch iawn bod McDonald's yn cefnogi'r ymgyrch hon er mwyn rhannu'r neges ac mae'n neges syml iawn mewn gwirionedd - rhowch eich sbwriel yn y bin; ac os nad oes unrhyw finiau gerllaw, cerwch â'r sbwriel adref gyda chi i'r bin. Dydyn ni ddim eisiau dirwyo pobl ond os cewch eich dal, ni fydd gennym ddewis.”

Mae ffigurau'n dangos i sbwriel cysylltiedig â melysion a diodydd gael eu darganfod ar 45.6% a 43.2% o strydoedd Sir Gaerfyrddin y llynedd a sbwriel cysylltiedig â bwydydd cyflym ar 25.6% o'n strydoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Yn ogystal ag anharddu ardal a denu fermin, mae sbwriel hefyd yn gallu achosi niwed i anifeiliaid a bywyd gwyllt.

“Da iawn i ddisgyblion Ysgol Bro Myrddin am gefnogi ein hymgyrch a gwneud eu rhan i helpu i lanhau'r gymuned leol. Gobeithio trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn ni annog pobl i wneud y peth iawn.”