Hwb ariannol pellach ar gyfer prosiect adfer Parc yr Esgob

328 diwrnod yn ôl

Mae prosiect cyffrous i adfer Parc yr Esgob yn Abergwili, Caerfyrddin i'w hen ogoniant wedi cael hwb ariannol o bron i £150,000.

Mae Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn wedi cael dau grant newydd i helpu i adfywio a thrawsnewid gerddi a hen dai allan palas Esgob Tyddewi.

Mae'r safle hwn hefyd yn gartref i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, ac mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin a'r gymuned leol i roi bywyd newydd i'r safle cyfan.

Mae'n cynnwys gwarchod y gerddi a'r parc hanesyddol, gwella cyflwr cynefinoedd bywyd gwyllt ym mhob rhan o'r parc, gwella mynediad cyhoeddus, adfer gardd furiog y gegin ac adfer tai allan hen Balas yr Esgob er mwyn eu defnyddio fel lle dysgu a chanolfan ddehongli gyda chaffi.

Mae'r prosiect wedi cael £46,125 gan Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi sy'n cefnogi gwella'r amgylchedd. Bydd y cyllid yn galluogi prif arddwr yr Ymddiriedolaeth i weithio gyda gwirfoddolwyr i helpu i adfer y parc, a gwella cyflwr cynefinoedd bywyd gwyllt a'r modd y maent yn cael eu rheoli.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd wedi cael grant cyfalaf bach o £100,156 gan raglen Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi prosiectau partneriaeth sy'n helpu i sicrhau mynediad cyhoeddus gwell i fannau gwyrdd. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i greu mynediad cyhoeddus newydd ar draws y Ddôl Fawr ac i adfer llwybrau hanesyddol ledled Parc yr Esgob a'u cysylltu â Llwybr Dyffryn Tywi a rhwydweithiau llwybrau troed ehangach Dyffryn Tywi.

Dywedodd Louise Austin, Rheolwr yr Ymddiriedolaeth, y byddai'r cyllid yn gwneud gwahaniaeth mawr: "Mae Parc yr Esgob yn lle arbennig iawn. Mae gan y parc a'r ardd wych fwy nag 800 o flynyddoedd o gysylltiadau hanesyddol a diwylliannol yn ogystal â bywyd gwyllt o bwys cenedlaethol. Bydd y grantiau hyn yn helpu mwy o bobl i ymweld, mwynhau a chymryd rhan yn y gwaith o ddiogelu'r hyn sy'n gwneud y safle hwn yn arbennig."

Hyd yn hyn, mae'r Ymddiriedolaeth, sy'n elusen gofrestredig, wedi codi cyfanswm o £1,881,581 tuag at y prosiect, gan gynnwys £300,000 gan y Cyngor Sir. Mae gwaith adfer hefyd wedi'i drefnu ar gyfer yr amgueddfa ac mae'r Ymddiriedolaeth a'r Cyngor yn cydweithio i gyflwyno dull cynaliadwy ac arloesol o ddiogelu'r dreftadaeth ddiwylliannol bwysig hon - cysyniad sy'n unigryw i Gymru.

Dywedodd y Cyng. Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydym wrth ein boddau bod yr Ymddiriedolaeth wedi llwyddo i gael cyllid. Mae'r cydweithrediad unigryw hwn yn argoeli bod yn llwyddiant mawr a bydd, dros amser, yn trawsnewid y safle hwn sy'n arwyddocaol yn ddiwylliannol er mwyn i bobl gael gweld ei holl hanesion cudd."