Agor caffi newydd fel rhan o fuddsoddiad sylweddol yn y Parc

145 diwrnod yn ôl

Mae caffi newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre wedi'i agor yn swyddogol.

Mae Yr Orsaf sy’n rhan o fuddsoddiad newydd gwerth £1.4 miliwn yng nghyfleusterau'r parc poblogaidd dros ben, wedi'i agor mewn pryd ar gyfer tymor prysur y gwyliau ysgol.

Mae'r caffi sy'n darparu bwyd poeth ac oer a lluniaeth wedi'i leoli yng nghanol y parc gan ddarparu ar gyfer miloedd o wersyllwyr ac ymwelwyr dydd mewn amgylchedd arbennig.

Mae'r datblygiad hwn yn un o nifer o welliannau sy'n cael eu gwneud fel rhan o brif gynllun dros ddwy flynedd i ddatblygu'r parc fel cyrchfan twristiaeth mawr yn Sir Gaerfyrddin a Chymru.

Mae swm o £1.5 miliwn eisoes wedi ei fuddsoddi mewn safle carafanio a gwersylla â 320 o leiniau gan gynnwys adeilad amwynderau newydd i westeion.

Mae system fynediad newydd sy'n gweithredu drwy adnabod rhifau cofrestru cerbydau a chysylltiad wi-fi gwell wedi'u gosod yn ogystal â gwaith adnewyddu yn y brif ganolfan ymwelwyr.

Mae toiledau 'Changing Places' wedi'u gosod yn y Ganolfan Sgïo lle mae ystod o feiciau hygyrch hefyd ar gael i'w llogi.

Y llynedd, cafodd Cylchffordd Gaeedig Genedlaethol newydd ei lansio ac eisoes, mae'r cyfleuster wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau beicio mawr, gan gynnwys Taith Merched OVO Energy ym mis Mehefin.

Mae digwyddiadau eraill wedi cynnwys Taith Nadoligaidd Hudolus ddwyieithog fis o hyd, Gŵyl Fwyd a Diod Dydd Gŵyl Dewi, clybiau gwyliau ysgol, digwyddiadau a gweithgareddau.

Yn ogystal, mae buddsoddiad hefyd wedi'i wneud ar gyfer llwybrau natur newydd a chwrs cyfeiriannu wedi'u creu gan y tîm o barcmyn ac mae staff a gwirfoddolwyr wedi'u hyfforddi i ddarparu cyrsiau amgylcheddol a sgiliau byw yn y gwyllt.

Eto i ddod y mae arwyddion dwyieithog gwell a thoiledau hygyrch yn agos i'r prif fan chwarae yn y Parc wedi'u hariannu gan raglen Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Bydd gwaith ar gwrs golff antur newydd hefyd yn dechrau cyn bo hir, mewn pryd ar gyfer tymor 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wedi buddsoddi'n helaeth er mwyn gwella'r hyn sy'n cael ei gynnig ym Mharc Gwledig Pen-bre sy'n tyfu mewn poblogrwydd o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r Parc yn fan arbennig yng nghalon miloedd o deuluoedd lleol a nifer o ymwelwyr o rannau eraill o'r byd hefyd sy'n mwynhau dod yma ar eu gwyliau.

“Rydym yn falch i agor yn swyddogol Yr Orsaf, sef y caffi newydd, sydd yn un elfen o brif gynllun sy'n para am ddwy flynedd ac sydd wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn y parc. Mae'n wych gweld cynifer o deuluoedd yn mwynhau'r cyfleusterau, sy'n argoeli'n dda iawn ar gyfer yr haf sydd o'n blaenau."