Ysgol yn Llanelli yn ennill gwobr am ei hansawdd

417 diwrnod yn ôl

Oddeutu blwyddyn ers yr agoriad swyddogol, mae ysgol o'r radd flaenaf yn Llanelli wedi cael ei chydnabod am ragoriaeth.

Cafodd Ysgol Pen Rhos, ysgol gynradd gwerth £10.2 miliwn yn ardal Seaside y dref, ganmoliaeth uchel yn y categori Prosiect Ysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau mawr eu bri Adeiladau Addysg Cymru.

Agorodd yr ysgol yn swyddogol ym mis Mehefin 2018, ac mae'n cynnwys cyfleusterau megis meithrinfa dechrau'n deg, paneli haul ac ystafelloedd dosbarth â therasau ar gyfer gwersi awyr agored.

Mae cae 3G hefyd ar gael ar gyfer defnydd yr ysgol a'r gymuned, yn ogystal â mannau tirlunio caled a meddal. Mae nodweddion megis gwaith brics a thoeau ar oleddf wedi'u cynnwys i adlewyrchu treftadaeth ddiwydiannol teras o dai cyfagos, ynghyd â nodweddion mwy cyfoes megis cladin pren a metel. Mae'r prosiect hefyd wedi cyflwyno budd i'r gymuned gan gynnwys hyfforddiant a chyflogaeth leol.

Ariannwyd Ysgol Pen Rhos drwy gyfrwng Rhaglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a menter Ysgolion yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd y prosiect ei ddatblygu, ei weithredu a'i reoli gan Dîm Dylunio Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin, ar y cyd â HLM Architects. Cafodd Ysgol Pen Rhos ei hadeiladu gan T Richard Jones (Betws) Cyf.

Mae Ysgol Pen Rhos, sydd wedi'i chreu yn dilyn uno Ysgol Fabanod a Meithrin Copperworks ac Ysgol Gynradd Maesllyn, yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion a 60 o blant meithrin.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adnoddau: “Mae derbyn gwobr am ansawdd dyluniad ac adeiladwaith yr ysgol yn rhoi cydnabyddiaeth deilwng am ymdrech ragorol y tîm a oedd yn cynnwys y cyngor a'i bartneriaid, yn ogystal â staff a disgyblion.

"Mae cynnwys nodweddion eco-gydnaws hefyd yn golygu y bydd yr ysgol yn gynaliadwy am flynyddoedd i ddod, ac mae'r ddarpariaeth dysgu yn yr awyr agored a mannau tirlunio yn sicr o ysbrydoli disgyblion nawr ac yn y dyfodol.

"Mae'r gwaith hwn wedi arwain at gyfleuster sy'n darparu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf, ac yn dathlu treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog Llanelli.

"Mae Ysgol Pen Rhos ymysg llawer o brosiectau sydd wedi'u cwblhau neu eu cynllunio yn Sir Gaerfyrddin sy'n dangos pa mor ddifrifol yr ydym o ran ein hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i blant a chymunedau'r sir sy'n diwallu anghenion yr 21ain ganrif."

Dywedodd Joe Cudd, Pennaeth Ysgol Pen Rhos: “Mae'r wobr hon yn cydnabod gwaith caled tîm rhagorol. Mae Ysgol Pen Rhos yn lle arbennig i ddysgu.

 

"Mae ein hysgol yn ganolbwynt i gymuned Seaside ac yn fan lle gallwn wireddu breuddwydion ein plant. Mae dyfodol 480 o blant yn ein dwylo yn Ysgol Pen Rhos a hynny mewn adeilad sy'n ysbrydoli, yn meithrin ac yn llawn lleisiau'r dyfodol."

Mae Ysgol Pen Rhos ar safle hen Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Copperworks a Ffatri Gwifrau Draka.

Mae ysgolion eraill yn ardal Llanelli y disgwylir iddynt symud yn y dyfodol yn cynnwys Ysgol Heol Goffa, sy'n symud i gyfleuster newydd ar safle ger Ysgol Pen Rhos.