Y Cyngor yn cymeradwyo ei gynllun draenio cynaliadwy cyntaf

366 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei hysbysiad cymeradwyo cyntaf fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy.

Mae Systemau Draenio Cynaliadwy yn ffordd newydd o reoli dŵr ffo o adeiladau ac arwynebau anhydraidd drwy ddynwared natur er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd.

Cyhoeddodd y Cyngor, sy'n Gorff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB), ei hysbysiad cymeradwyo cyntaf ym mis Ebrill - y cyntaf yn ne Cymru ac o bosibl y cyntaf yn y wlad.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae systemau draenio cynaliadwy yn ailfeddwl am y ffordd y mae dŵr wyneb yn rhedeg oddi wrth adeiladau ac arwynebau anhydraidd eraill. Yn hytrach na symud dŵr i ffwrdd o ddatblygiad mor gyflym â phosibl, mae systemau draenio cynaliadwy yn dynwared natur ac yn rheoli dŵr glaw mor agos â phosibl i'r man lle mae'n disgyn.

“Mae hyn yn lleihau'r perygl o lifogydd mewn cyrsiau dŵr, afonydd a charthffosydd cyfunol ac yn helpu i leihau llifogydd, yn cynnal ansawdd dŵr ac yn lleihau llygredd mewn cyrsiau dŵr, yn gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt a phlanhigion, ac yn gyffredinol yn creu lleoedd gwell i fyw, gweithio a chwarae.”

Cyflwynwyd deddfwriaeth newydd ledled Cymru ym mis Ionawr, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad newydd sy'n fwy na 100 metr sgwâr ddefnyddio system ddraenio gynaliadwy.

Mae tîm SAB Cyngor Sir Caerfyrddin yn asesu'r systemau draenio newydd ar safleoedd adeiladu ledled y sir.

Dylai unrhyw un sy'n cynllunio datblygiad newydd yn Sir Gaerfyrddin y gallai'r ddeddfwriaeth newydd arno gysylltu â'r tîm SAB ar 01267 228342 neu SAB@sirgar.gov.uk am arweiniad.

Gellir dod o hyd i ffurflenni cais ar y dudalen Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) ar www.sirgar.llyw.cymru, ynghyd â rhagor o wybodaeth a help.