Perchnogion cŵn yn cael dirwy am niwsans sŵn

351 diwrnod yn ôl

Mae dau berchennog cŵn o Landysul wedi cael gorchymyn i dalu dros £3,000 am fethu â rheoli cyfarth eu cŵn.

Gwadodd Mark Stuart a Julie Ann Thompson, o Temple Cottage yn Felindre, eu bod wedi methu â chydymffurfio â hysbysiad lleihau sŵn ond fe'u cafwyd yn euog gan Ynadon Llanelli yr wythnos ddiwethaf.

Mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, clywodd y llys fod 16 o gwynion wedi cael eu gwneud gan drigolion yn erbyn y gŵr a gwraig rhwng Mehefin ac Awst y llynedd, a bod rhai achosion o gyfarth wedi digwydd am hanner nos ac am 4am.

Cafwyd dros 130 o recordiadau o gŵn yn cyfarth yn ormodol gan Gyngor Sir Caerfyrddin drwy eu teclyn ap sŵn a deiseb yn cynnwys 90 o lofnodion.

Roedd tua 16 o gŵn yn yr eiddo pan ymwelodd tîm Diogelu'r Amgylchedd y Cyngor â nhw. Cyflwynwyd yr hysbysiad i'r pâr, sydd ill dau'n 55 oed, ond nid oeddent wedi atal eu cŵn rhag cyfarth yn ormodol.

Cawsant ddirwy o £500 yr un ynghyd â gorchymyn i dalu £1065.13 o gostau'r llys ac mae'n rhaid i'r ddau ohonynt dalu gordal dioddefwr o £50.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae'r dystiolaeth yn dangos yn glir bod cryn dipyn o aflonyddwch wedi cael ei achosi wrth i’r cŵn gyfarth drwy'r dydd a'r nos. Roedd y lefelau sŵn yn gyson ac yn gwbl annerbyniol gan achosi llawer o straen i'r trigolion. Gellid bod wedi osgoi'r achos llys hwn pe bai Mr a Mrs Thomson wedi cymryd camau priodol i gadw cyfarth eu cŵn dan reolaeth yn unol â'r cyngor a roddwyd.”