Hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd i ddisgyblion

456 diwrnod yn ôl

Disgyblion o Ysgol Llangynnwr yn derbyn eu tystysgrifau Kerbcraft gan Gari Gofal a staff a hyfforddwyr Kerbcraft Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae dros 1200 o blant ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar ochr y ffordd, diolch i fenter Kerbcraft.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu'r disgyblion rhwng pump a saith oed yn cymryd rhan mewn 12 sesiwn hyfforddi dros gyfnod o bedair wythnos i wella eu sgiliau er mwyn bod yn fwy diogel wrth gerdded.

Aethpwyd â hwy allan o'r ysgol i wahanol leoliadau a'u dysgu sut i ddod o hyd i fannau diogel i groesi'r ffordd, gan gynnwys ger ceir wedi'u parcio a chyffyrdd.

Uned Diogelwch Ffyrdd y Cyngor sy'n darparu cynllun hyfforddiant Kerbcraft, ac mae'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw addysgu plant ynghylch pwysigrwydd diogelwch ar ochr y ffordd a chynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch wrth groesi'r ffordd.

Mae dros 1200 o blant wedi derbyn hyfforddiant Kerbcraft yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r bwriad o'i ddarparu i 1200 o blant eraill yn ystod y flwyddyn i ddod.

Mae pob plentyn sy'n cwblhau'r hyfforddiant yn cael tystysgrif gan Gari Gofal, masgot diogelwch ffyrdd y Cyngor, a'r staff.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae cynllun hyfforddiant Kerbcraft yn hynod bwysig gan ei fod yn dysgu pwysigrwydd diogelwch ffyrdd yn gynnar i blant, ac yn y pen draw, mae'n achub bywydau. Mae'n sgil hanfodol, ac os caiff ei dysgu ar yr oedran ifanc hwn bydd yn aros gyda nhw am oes.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r cydgysylltydd hyfforddiant cerdded i blant Alex McDowall ar AJMcDowall@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 228289.