Ras Taith Merched yn cynyddu nifer y merched sy'n beicio

123 diwrnod yn ôl

Hyrwyddwyr Breeze Carmarthenshire: Amanda Glanville, Andrea Holley, Diane Clement a Mena Evans.

Mae mwy o ferched yn Sir Gaerfyrddin yn mynd ar eu beiciau yn sgil menter Beicio Prydain.

Gan y bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019 yn cael ei gynnal yn y sir y mis nesaf, y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o ferched i ymuno â nhw.

Mae rhaglen HSBC UK Breeze yn hyfforddi arweinwyr beicio gwirfoddol, o'r enw Hyrwyddwyr Breeze, i gynnal teithiau beicio â chymorth ar gyfer merched.

Mae'r rôl yn gwbl wirfoddol ac mae'n cynnwys ysbrydoli merched eraill sydd â diffyg hyder o ran beicio, i ymuno â nhw wrth feicio o amgylch arfordir a chefn gwlad prydferth y DU.

Ar hyn o bryd mae saith o Hyrwyddwyr Breeze yn Sir Gaerfyrddin. Y llynedd cynhaliwyd 58 o deithiau ganddynt a chymerodd 254 o bobl ran yn y teithiau hynny.

Mae Andrea Holley wedi bod yn Hyrwyddwr Breeze yn Sir Gaerfyrddin ers mis Mai diwethaf. Dywedodd, "Fel y rhan fwyaf ohonom, roeddwn i'n beicio pan oeddwn i'n blentyn, ond daeth hynny i ben ar ôl i mi ddysgu gyrru! Cefais i blant, roeddwn i'n gofalu am y cartref ac yn gweithio'n llawn amser, ac ni feddyliais i am feicio. Ond bedair blynedd yn ôl, roedd fy mhlant yn eithaf hunangynhaliol ac roedd ychydig o amser rhydd gennyf."

Felly dechreuodd Andrea feicio gyda'i gŵr a dechreuodd hi ddwlu ar feicio cyn hir. Ar ôl cystadlu'n llwyddiannus yn Felothon Cymru, er y dywedodd beiciwr arall wrthi ei bod hi'n 'rhy dew' i'w wneud, dechreuodd Andrea ddilyn tudalen Breeze Carmarthenshire ar Facebook.

"Roedd Breeze yn edrych yn gwbl wahanol i'r math o feicio roeddwn i wedi bod yn ei wneud - nid oedd sôn am gyflymderau cyfartalog na'r uchder a ddringwyd," meddai.

Perswadiodd ei ffrindiau hi i fod yn Hyrwyddwr Breeze ac roedd Andrea newydd ddechrau ar yr hyfforddiant pan fu farw ei brawd 47 oed yn sydyn.

"Hwn oedd yr amser caletaf o'm bywyd heb amheuaeth, ond gallaf ddweud bod mynd allan ar y beic gyda'r merched Breeze ychydig o weithiau y mis wedi bod yn dda iawn i mi. Mae ein teithiau beicio'n hwyliog, rydym yn chwerthin gyda'n gilydd, yn reidio ein beiciau ac yn ei fwynhau. Nid wyf byth eisiau i ferch deimlo fel yr oeddwn i cyn gwneud y Felothon. Hoffwn i ferched weld os gallaf ei wneud, gallan nhw ei wneud hefyd."

Mae Sir Gaerfyrddin yn croesawu cymal olaf Taith Merched OVO Energy ddydd Sadwrn 15 Mehefin, pan fydd beicwyr gorau'r byd yn teithio 126 o gilometrau (79 milltir) rhwng Caerfyrddin a Pharc Gwledig Pen-bre.

Bydd yr Hyrwyddwyr Breeze lleol yn cyflawni rôl weithredol ar y diwrnod, gan gynnwys cynnal teithiau Breeze.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'n wych gweld bod nifer gynyddol o ferched yn Sir Gaerfyrddin yn beicio. Rydym yn falch iawn y bydd cymal olaf ras feicio fwyaf nodedig Prydain i ferched yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin. Y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o ferched i fynd ar eu beiciau.

"Rwyf wrth fy modd bod menter Breeze yn llwyddo yn y sir; mae'n pwysleisio unwaith eto uchelgais Sir Gaerfyrddin i fod yn ganolbwynt beicio Cymru."

Os hoffech chi ymuno â thaith Breeze ar ddiwrnod Taith Merched, neu ar unrhyw ddiwrnod arall, gallwch gael rhagor o fanylion yma: www.letsride.co.uk neu chwiliwch am Breeze Network Carmarthenshire ar Facebook.