Gwrthod trwydded alcohol i siop ar Heol yr Orsaf

450 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwrthod cais am drwydded alcohol gan siop ar Heol yr Orsaf, Llanelli, ar ôl i swyddogion benderfynu y gallai ychwanegu at broblemau troseddau ac anhrefn yn yr ardal.

Mae penderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu wedi cael ei gadarnhau ar ôl i'r ymgeisydd, sy'n rhedeg siop Kubus, apelio i'r llysoedd.

Roedd yr ymgeisydd, Aram Mahmood, wedi gofyn i'r cyngor am ganiatâd i werthu alcohol yn ei siop rhwng 9am a 9pm o ddydd Llun i ddydd Sul.

Fodd bynnag, cred y cynghorwyr oedd y byddai rhoi'r drwydded yn mynd yn groes i Bolisi Effaith Gronnol yr awdurdod, sy'n creu rhagdybiaeth yn erbyn rhoi trwyddedau safle yn ardal Heol yr Orsaf, oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cysylltiedig ag alcohol.

Dywedodd cynrychiolydd o Heddlu Dyfed-Powys fod Heol yr Orsaf yn parhau i gael ei nodi'n fan problemus o ran troseddau ac anhrefn, a bod Gorchymyn Yfed Alcohol mewn Mannau Cyhoeddus ar waith.

Yn ystod mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018, cofnodwyd 164 o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Heol yr Orsaf, a digwyddodd dros chwarter ohonynt ar safleoedd trwyddedig.

Roedd un ym mhob pum trosedd berthnasol ac 13% o'r holl achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig ag alcohol a gofnodwyd yn nhref Llanelli yn digwydd ar Heol yr Orsaf. 

Cofnodwyd dros 40 o droseddau treisiol cysylltiedig ag alcohol ar y stryd yn ystod yr un cyfnod.

Er bod llai o safleoedd yn gwerthu alcohol ar Heol yr Orsaf erbyn hyn, mae'r ystadegau'n parhau i ddangos bod lefel uchel o droseddau ac anhrefn cysylltiedig ag alcohol yn yr ardal.

Dywedodd yr ymgeisydd wrth y pwyllgor mai ei brif gwsmeriaid yw teuluoedd sydd am brynu bwydydd a nwyddau o Wlad Pwyl neu Ewrop.

Dywedodd wrth y cynghorwyr ei fod wedi prynu system teledu cylch cyfyng a rhoddodd sicrwydd iddynt y byddai staff yn rheoli'r alcohol yn dda, er y credai na fyddai ei gwsmeriaid yn achosi problemau.

Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu yn dilyn apêl yr ymgeisydd i Lys yr Ynadon, Llanelli.

Canfuwyd gan yr ynadon nad oedd unrhyw dystiolaeth o resymau eithriadol i gyfiawnhau peidio â dilyn y Polisi Effaith Gronnol ac roeddent yn fodlon ar benderfyniad y pwyllgor.