Cynnig Gofal Plant yn cefnogi dros 400 o blant lleol

393 diwrnod yn ôl

Mae dros 400 o blant bellach yn manteisio ar addysg gynnar a gofal plant am ddim yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi bod yn cefnogi teuluoedd ers i Lywodraeth Cymru lansio cynllun newydd ym mis Ionawr.

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn rhoi hyd at 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi'u hariannu gan y Llywodraeth i rieni cymwys sy'n gweithio ar gyfer eu plant 3 a 4 oed.

Mae rhieni'n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant os oes ganddynt blentyn o'r oedran perthnasol, o'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed nes iddo ddechrau yn yr ysgol yn amser llawn, ac os yw'r rhieni'n gweithio ac yn ennill o leiaf yr hyn sy'n cyfateb i 16 awr ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, Aelod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr dros Addysg a Phlant: “Gofal plant yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu teuluoedd sy'n gweithio yng Nghymru. Mae cefnogi teuluoedd drwy ddarparu gofal plant o ansawdd, sy'n hyblyg a fforddiadwy, yn cynorthwyo adfywio economaidd, yn lleihau'r pwysau ar incwm y teulu ac yn helpu rhieni i weithio. Mae hefyd yn cefnogi llesiant plant drwy roi profiadau gofal plant cadarnhaol a chyfoethog iddynt.

“Rwy'n falch iawn bod dros 400 o deuluoedd wedi elwa ar hyn hyd yma ac yn annog unrhyw un sydd â phlant o oedran perthnasol i wirio a ydynt yn gymwys.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin, fis.carmarthenshire.gov.wales neu ffoniwch 01267 246555.