Cofiwch ddefnyddio eich llais a phleidleisio

122 diwrnod yn ôl

Mae llai na wythnos tan Etholiadau Senedd Ewrop ac anogir pobl Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio eu llais a phleidleisio.
Ddydd Iau 23 Mai bydd yr etholwyr yn cael cyfle i bleidleisio dros y sawl y maent am iddo/iddi eu cynrychioli yn Senedd Ewrop.

Mae is-adran gwasanaethau etholiadol Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio i gefnogi etholiadau a refferenda.

Gall etholwyr fynd i orsaf bleidleisio i fwrw eu pleidlais rhwng 7am a 10pm; dylech fod wedi derbyn cerdyn pleidleisio eisoes i ddweud wrthych ble mae eich gorsaf bleidleisio.

Os byddwch yn colli'r cerdyn pleidleisio neu os na fyddwch wedi ei dderbyn, gallwch bleidleisio o hyd cyn belled â'ch bod wedi cofrestru. Gallwch weld a ydych wedi eich cofrestru a ble mae eich gorsaf bleidleisio agosaf ar wefan y Cyngor: sirgar.llyw.cymru

Os ydych wedi gwneud cais am bleidlais drwy'r post, mae angen dychwelyd y papurau pleidleisio erbyn 10pm man hwyraf ar ddiwrnod yr etholiad. Gallwch fynd â'ch pleidlais drwy'r post i unrhyw orsaf bleidleisio yn Sir Gaerfyrddin ar y diwrnod pleidleisio os na allwch ei dychwelyd drwy'r post o flaen llaw.

Mae'r dyddiad cau wedi bod ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy – lle rydych yn penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan. Fodd bynnag, mewn argyfwng, er enghraifft am resymau iechyd neu waith, lle nad oes modd i chi fynd i'r orsaf bleidleisio eich hun, gallwch wneud cais am ddirprwy mewn argyfwng heb fod yn hwyrach na 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

Ar hyn o bryd mae Senedd Ewrop yn cynnwys 751 o Aelodau, sy'n cael eu hethol gan 28 o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae gan Senedd Ewrop bwerau mewn ystod o feysydd sy'n effeithio ar aelod-wladwriaethau a gall gymeradwyo, newid neu wrthod cyfreithiau Ewropeaidd newydd.

Yn y DU mae 12 o ranbarthau etholiadol Ewropeaidd ar hyn o bryd sy'n cael eu cynrychioli gan 73 o Aelodau o Senedd Ewrop; cynrychiolir Cymru gan bedwar Aelod o Senedd Ewrop.

Mae rhestr lawn o'r ymgeiswyr i'w gweld ar wefan y Cyngor. Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi nos Sul 26 Mai gan Gyngor Sir Penfro, sy'n casglu'r canlyniadau o bob un o'r 22 awdurdod yng Nghymru. Bydd y canlyniadau hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor.