Addurnwch ffenestri eich siop ar gyfer Taith Merched

136 diwrnod yn ôl

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i addurno ffenestri eu siop neu eu swyddfa yn ystod Taith Merched OVO Energy.

Mae cymal olaf ras feicio fwyaf nodedig Prydain i ferched yn cael ei gynnal yn y sir ddydd Sadwrn, 15 Mehefin ac rydym am roi croeso mawr i feicwyr gorau'r byd.

Mae busnesau lleol, yn enwedig y rhai mewn cymunedau ar hyd y llwybr, yn cael eu hannog i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ac i greu arddangosfa ffenestr drawiadol.

Felly, manteisiwch ar y cyfle i fod yn greadigol a chymryd rhan yn yr hwyl – dyma gyfle i'ch busnes ddisgleirio!

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi cael ei ymestyn i 5pm ddydd Gwener, 14 Mehefin. Gofynnir ichi dynnu llun o'ch ffenestr a'i anfon mewn e-bost at twristiaeth@sirgar.gov.uk. Cofiwch nodi eich enw, cyfeiriad eich busnes a'ch rhif cyswllt a gofalwch eich bod yn cael caniatâd y perchennog.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Kevin Madge, Cadeirydd y Cyngor, a bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Madge: “Byddwn yn annog busnesau lleol i fynd i ysbryd y digwyddiad a helpu i sicrhau bod cymal olaf prif ras feicio'r DU i ferched yn ddathliad mawr. Rwy'n edrych ymlaen at weld arddangosfeydd ffenestr ysblennydd a fydd yn rhoi hwb go iawn i'r beicwyr – gan gynnwys Manon Lloyd, y feicwraig leol — wrth iddynt rasio drwy'r Sir.”

Mae cymal chwech yn dechrau ym Mharc Caerfyrddin, lle bydd y beicwyr yn cwblhau lap o'r felodrom hanesyddol sydd wedi cael ei adnewyddu'n ddiweddar, ac yn gorffen ym Mharc Gwledig Pen-bre, gan ddefnyddio'r gylchffordd gaeedig newydd cyn agosáu at y llinell derfyn. Bydd y beicwyr yn mynd trwy Gaerfyrddin, Nantgaredig, Brechfa, Abergorlech, Talyllychau, Llandeilo, Ffair-fach, Bethlehem, y Mynydd Du, Brynaman Uchaf, y Garnant, Rhydaman, Pen-y-groes, Gors-las, Cefneithin, Pontyberem, Carwe, Trimsaran a Phinged cyn gorffen y ras ym Mhen-bre.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys manylion am y llwybr, gwybodaeth i wylwyr, syniadau o'r lleoliadau gorau i wylio'r ras, a lleoedd i aros, edrychwch ar Darganfod Sir Gâr.

Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 3pm ddydd Gwener, 7 Mehefin.
Anfonwch eich cynigion at twristiaeth@sirgar.gov.uk gan gynnwys llun o'r ffenestr, eich enw, cyfeiriad eich busnes a'ch rhif cyswllt.
Gofalwch eich bod yn cael caniatâd perchennog y busnes.
Cyhoeddir enw'r enillydd ar y cyfryngau cymdeithasol ddydd Gwener, 14 Mehefin. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
Drwy anfon eich lluniau atom, rydych yn rhoi caniatâd inni eu defnyddio ar ein gwefan/cyfrifon cyfryngau cymdeithasol at ddibenion cyhoeddusrwydd.