Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach drwg yn y llys

328 diwrnod yn ôl

Mae tad a mab, a oedd wedi gwisgo fel Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach, ar y rhestr ddrwg ar ôl casglu arian ar y strydoedd heb hawlen elusennol.

Mae Clifford a Luke Evans wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,500 ar ôl cyfaddef i gasglu'r arian ar gyfer elusen iechyd meddwl, MIND, heb drwydded casgliadau stryd ac yn ddiarwybod i'r elusen.

Gwnaeth Llys Ynadon Llanelli glywed i swyddog trwyddedu'r cyngor siarad â'r ddau ym mis Rhagfyr 2017 yng nghanol tref Rhydaman wrth iddynt gasglu arian mewn cynwysyddion a oedd wedi'u selio yn arddangos logo'r elusen, hen rif elusen gyda'r neges 'Mind - o blaid gwell iechyd meddwl'.

Gofynnodd y swyddog i Evans (hŷn), o Pennant Avenue, Saundersfoot, a oedd wedi gwisgo fel Siôn Corn, os oedd ganddo drwydded stryd ond honnodd ei fod yn casglu 'fel syrpreis' ar gyfer yr elusen. Wedyn, honnodd y dyn sy'n 50 mlwydd oed nad oedd e'n credu fod angen hawlen arno er iddo gael llythyr rhybuddio 12 mis yn gynharach am ddigwyddiad tebyg. Mae angen i Hawlenni Casgliadau Stryd gael eu cyflwyno ar gais.

Pan aeth y swyddog i siarad â'i fab a oedd gwisgo fel cynorthwyydd bach Siôn Corn, ac yn cario bocs casglu gwyn a glas tebyg, dywedodd y gŵr 25 oed o Kingsmoor Common, Begelly yng Nghilgeti nad oedd angen hawlen arno oherwydd ei fod yn casglu ar gyfer ei dad.

Cafodd y ddau eu hebrwng gan yr heddlu a swyddog trwyddedu i gar Evans (hŷn). Yng nghist y car, daethant o hyd i wisg ffansi arall a bwced agored o arian parod ynghyd â bocs casglu 'MIND' sbâr. Cafodd y bwcedi, a oedd yn cynnwys £99.65, eu cadw ar ôl i'r swyddog trwyddedu gysylltu â'r elusen a ddywedodd nad oeddent yn gwybod dim am y casgliad penodol hwn.

Cafodd y ddau hefyd eu dal ar gamera teledu cylch cyfyng wedi gwisgo yn yr un dillad yn casglu arian ddeuddydd yn gynharach ym Maes Myrddin yng nghanol tref Caerfyrddin er gwaethaf iddynt wadu eu bod wedi casglu arian yn unrhyw le arall.

Mewn ple, honnodd cyfreithiwr y ddau eu bod wedi bwriadu rhoi'r arian i'r elusen a bod Clifford Evans wedi casglu ar gyfer amrywiol elusennau am oddeutu 10 o flynyddoedd. Cymerodd ran mewn naid awyr ar gyfer Help for Heroes unwaith. Yn ogystal, honnodd y cyfreithiwr er i Clifford Evans gael rhybudd o'r blaen gan y Cyngor, ei fod yn anllythrennog a heb fod yn deall y gofynion. Hefyd, dywedodd fod yr achos wedi cael effaith andwyol ar fywyd a busnes Evans (hŷn).

Cafodd y tad a'r mab ddirwy o £400 ac mae'n rhaid i'r ddau dalu costau o £544.11 a £30 o ordal dioddefwr. Yn ogystal, gorchmynnodd y llys iddynt dalu'r £99.65 i MIND.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae yn erbyn y gyfraith i gasglu arian wrth bobl ar y strydoedd heb drwydded briodol. Tynnwyd sylw Clifford Evans at hyn o'r blaen ond er gwaethaf hynny, parhaodd i gasglu arian gyda'i fab, heb unrhyw brawf bod yr arian mewn gwirionedd yn mynd tuag at yr elusen. Rydym yn hapus iawn i helpu pobl sy'n dymuno casglu ar gyfer elusen er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gwneud hynny yn unol â'r gyfraith."