Panel i ganolbwyntio ar gyffuriau a seiberdroseddu

408 diwrnod yn ôl

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn cael ei holi ynglŷn â'r hyn y mae'n ei wneud i fynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Mae aelodau'r Panel, sy'n cynrychioli'r pedwar awdurdod lleol yn ardal y llu, yn awyddus i glywed gan y Comisiynydd yn dilyn pryderon cynyddol ynglŷn â Llinellau Cyffuriau a chamddefnyddio cyffuriau mewn nifer o brif drefi'r ardal.

Bydd y Panel, sy'n gyfrifol am ddwyn y Comisiynydd i gyfrif, hefyd yn gofyn am sicrwydd ynglŷn â thwyll a seiberdroseddu.

Mae gan aelodau bryderon mawr ynglŷn â'r materion hyn ac maent yn awyddus i glywed ymateb y Comisiynydd iddynt ar ran trigolion ardal Dyfed-Powys.

Cynhelir y cyfarfod yn Neuadd y Sir (Sir Benfro) am 10:30am ddydd Gwener, 26 Ebrill, a bydd ar agor i aelodau'r cyhoedd a'r wasg. Bydd trafodaethau'r cyfarfod yn cael eu gweddarlledu hefyd, a bydd archif o'r cyfarfod ar gael ar-lein.

Yn ddiweddarach yn y cyfarfod, bydd y Panel yn cyflwyno'i adroddiad blynyddol.

Dywedodd y Cyng Alun Lloyd Jones, cadeirydd y Panel: "Mae troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, gan gynnwys twyll a seiberdroseddu, yn ddau brif faes sy'n peri pryder i'r Panel a byddwn yn gwerthfawrogi'r cyfle i holi'r Comisiynydd ynglŷn â'i gynlluniau i ymdrin â materion fel hyn.

"Rydym wedi clywed cymaint yn y cyfryngau yn yr wythnosau diweddar ynglŷn â'r cynnydd mewn gweithgaredd Llinellau Cyffuriau fel y'u gelwir, ac rydym yn gwybod bod hyn yn bryder i nifer o bobl yr ydym yn eu cynrychioli.

"Rydym eisiau trafodaeth lawn ac agored ynglŷn â'r mater a sicrwydd bod gennym yr adnoddau i ymdrin yn gadarn â'r rhai sy'n arwain y fasnach ofnadwy hon.

I gael rhagor o wybodaeth am Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, gan gynnwys ei aelodaeth, dyddiadau'r cyfarfodydd nesaf, agendâu a dolenni gweddarlledu, ewch i http://panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/