Heliwr yn y llys oherwydd cyflwr erchyll cynelau

326 diwrnod yn ôl

Mae heliwr o Gaerfyrddin wedi cyfaddef iddo gyflawni ystod o droseddau isgynhyrchion anifeiliaid gan gynnwys caniatáu i ieir gerdded ar loriau gwaedlyd, cadw biniau'n gorlifo ag esgyrn ac anifeiliaid marw, a gadael carcasau lloi ar y llawr yn yr ardal brosesu'r ganolfan lle bu'n gweithio.

Plediodd William Pinkney, sydd hefyd yn prynu hen geffylau i'w lladd, yn euog i 16 o droseddau yn Llys Ynadon Llanelli lle cafodd orchymyn cymunedol 12 mis a gorchmynwyd iddo dalu dros £2,195 o gostau mewn erlyniad a arweiniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Clywodd y llys fod y dyn 42 oed sy'n gweithredu canolfan gasglu ar gyfer stoc drig yng Nghynelau Clwb Hela Sir Gaerfyrddin ar Heol Llysonnen - ble mae hefyd yn byw - wedi'i awdurdodi i gasglu a derbyn stoc drig o anifeiliaid fferm. Mae ganddo'r awdurdod hefyd i fwydo rhannau penodol o'r anifeiliaid i'r cŵn hêla sy'n byw ar y safle.

Cyfaddefodd i'r ynadon ei fod wedi cadw pennau a chlustiau lloi mewn biniau heb eu labelu, a'i fod wedi peidio â gwaredu deunydd risg penodol (DRP) o bentwr o garcasau lloi - rhaid i'r holl DRP gael eu gwaredu a'u staenio neu eu marcio â 'patent blue V' ac ni cheir eu cymysgu ag isgynhyrchion anifeiliaid (IA) eraill.

Hefyd, cyfaddefodd ei fod wedi bwydo cŵn hêla â deunydd wedi'i halogi (DRP), gan ganiatáu i ieir fwydo ar garcasau a oedd wedi'u llosgi'n rhannol a gadael i geffylau gael mynediad i domen wrtaith a oedd yn cynnwys esgyrn anifeiliaid.

Plediodd yn euog i beidio â chadw cofnodion bwydo cyfredol ar gyfer y cŵn hêla, methu â chadw cofnodion cyfredol o garcasau anifeiliaid a oedd wedi'u casglu neu eu dosbarthu, gweithredu'r ganolfan gasglu a bwydo isgynhyrchion anifeiliaid i'r cŵn hêla ar ôl derbyn hysbysiad gwahardd, peidio â labelu whilfinniau glas a oedd yn cynnwys esgyrn heb eu staenio'n gywir a chadw biniau IA y tu allan yn gorlifo ac yn llawn o garcasau a oedd yn pydru ac wedi'u hamgylchu gan nifer fawr o gynrhon a phryfed. Hefyd, nid oedd y biniau wedi'u cau'n gywir felly roedd esgyrn yn wasgaredig ar y llawr gan ganiatáu i adar ac anifeiliaid gwyllt fynd atynt.

Yn y lliniariad, dywedodd cyfreithiwr Pinkney fod ei gleient wedi lleihau nifer y stoc drig y mae'n delio â hi ar y safle, a'i fod wedi gwario arian i wneud yn siŵr bod y safle'n cydymffurfio â'r rheolau. Dywedodd ei gyfreithiwr pan gymerodd Pinkney y busnes drosodd, ei fod wedi etifeddu problemau'r safle a'i bod yn ddrwg ganddo nad oedd wedi medru eu datrys yn gynt.

Dywedwyd wrth Pinkney fod rhaid iddo gwblhau 120 o oriau gwaith di-dâl hefyd a thalu £85 o ordal dioddefwr.

Dywedodd y Cyng. Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros ddiogelu'r cyhoedd: "Mae hyn wedi bod yn gostus iawn i Mr Pinkney a oedd yn ymwybodol o'i gyfrifoldeb i sicrhau fod yr holl ganllawiau yn cael eu dilyn. Mae mesurau rheoli ar isgynhyrchion anifeiliaid ar waith am reswm da iawn ac yn amddiffyn rhag unrhyw risgiau posibl i iechyd pobl ac iechyd anifeiliaid. Hoffwn ddiolch i'n swyddogion iechyd anifeiliaid a welodd rai pethau erchyll yn ystod eu hymchwiliad."