Dirwy i farbwr am ddefnyddio Bathodyn Glas yn anghyfreithlon

427 diwrnod yn ôl

Mae barbwr o Lanelli a feddyliodd ei fod uwchlaw'r gyfraith wedi mynd o flaen llys am ei fod wedi defnyddio Bathodyn Glas person arall yn anghyfreithlon.    

Cafodd Sean Jones, o Ar y Bryn, Porth Tywyn, ei ddal yn defnyddio bathodyn nad oedd yn perthyn iddo ar ôl i aelod o'r cyhoedd ei riportio i swyddog gorfodi sifil Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd Jones wedi parcio mewn lle parcio i bobl anabl ar Stryd y Farchnad, a gyda chymorth gan Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng nghanol y dref cafodd ei ddarganfod mewn siop farbwr yn Stryd Stepney.

Gofynnwyd iddo ddychwelyd i'w gar, Volkswagen porffor, lle cafodd ei gyfarfod gan y swyddog gorfodi sifil.

Wrth iddo gael ei holi, honnodd fod y bathodyn yn perthyn i'w gariad, a oedd wedi'i adael yn y car.

Pan awgrymodd y swyddog iddo ei ffonio er mwyn iddynt siarad â hi, gwrthododd.

Cafodd y bathodyn, a oedd mewn gwirionedd yn perthyn i ddyn oedrannus, ei atafaelu cyn gofyn i Jones symud ei gar o'r lle parcio i bobl anabl.

Mewn erlyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin, plediodd yn euog i ddefnyddio Bathodyn Glas i bobl anabl nad oedd yn perthyn iddo.

Cafodd ddirwy o £250, costau o £68 a gordal dioddefwyr o £30.

Mae Bathodynnau Glas yn cael eu rhoi o dan Ddeddf Cleifion Cronig a'r Anabl 1970 i ddarparu consesiynau parcio i bobl ag anabledd parhaol neu sylweddol.

Mae'n drosedd camddefnyddio Bathodyn Glas, a allai arwain at ddirwy o hyd at £1,000 ynghyd ag unrhyw gosbau ychwanegol am droseddau parcio perthnasol.

Dywedodd y Cyng. Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros orfodaeth: "Mae Bathodynnau Glas yn cael eu rhoi i gefnogi pobl sy'n wirioneddol anabl, nid er mwyn parcio am ddim. Mae'r drosedd hon wedi bod yn llawer mwy costus i'r dyn hwn na thocyn parcio talu ac arddangos, a gobeithiaf fod hon yn wers sydd wedi'i dysgu.

Dylai unrhyw un sy'n amau bod Bathodyn Glas yn cael ei gamddefnyddio roi gwybod amdano i Gyngor Sir Caerfyrddin. E-bostiwch galw@sirgar.gov.uk, ffoniwch 01267 234567, neu galwch i mewn i Hwb gwasanaethau cwsmeriaid yn Llanelli, Rhydaman neu yng nghanol tref Caerfyrddin.