Beicio o’r radd flaenaf yn dychwelyd gyda Thaith Merched

414 diwrnod yn ôl

Ar ôl denu miloedd o wylwyr i Grand Depart Taith Prydain OVO Energy yn 2018, bydd beicio o'r radd flaenaf yn dychwelyd i Sir Gaerfyrddin ym mis Mehefin eleni wrth i ddiweddglo Taith Merched OVO Energy gael ei chynnal yn gyfan gwbl yn y sir.

Bydd beicwyr gorau'r byd yn mynd i'r afael â chymal 126-cilomedr (79-milltir) rhwng Caerfyrddin a Pharc Gwledig Pen-bre ar chweched diwrnod ras feicio fwyaf nodedig Prydain i ferched (ddydd Sadwrn 15 Mehefin).

Am y tro cyntaf bydd y Daith sy'n cynnwys pencampwyr Olympaidd, pencampwyr y byd a phencampwyr cenedlaethol yn cwblhau lap o Felodrom Caerfyrddin fel rhan o ddechrau seremonïol y cymal, yn ogystal â dilyn cylchffordd gaeedig genedlaethol newydd Pen-bre wrth gyrraedd y llinell derfyn.

“Rydym wedi cynllunio'r cymal hwn gyda'r nod o brofi ein sêr am y tro olaf gan arddangos cyfleusterau beicio anhygoel Sir Gaerfyrddin a'r dirwedd hardd ar yr un pryd, " meddai Mick Bennet sef Cyfarwyddwr Ras Taith Merched Ovo Energy.

“Bydd y frwydr i ddod yn bencampwraig 2019 yn mynd hyd at y funud olaf, felly rwy'n gwybod y bydd pobl Sir Gaerfyrddin yn cefnogi'r cymal hwn gyda'r un brwdfrydedd ac angerdd a welwyd ganddynt yn ystod ymweliad Taith Prydain y llynedd."

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Yn dilyn Taith Prydain hynod lwyddiannus i'r dynion a ddechreuodd yma yn Sir Gaerfyrddin ym mis Medi, rydym yn falch iawn o groesawu Taith Merched OVO Energy yma ym mis Mehefin.

“Y tro hwn, byddwn yn cynnal y cymal olaf a hynny yn gyfan gwbl yn Sir Gaerfyrddin, gan arddangos rhai o'n golygfeydd arbennig a gwneud y defnydd gorau posibl o ddau o'n cyfleusterau beicio cenedlaethol – ein felodrom hanesyddol yng Nghaerfyrddin, a'r Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol ym Mharc Gwledig Pen-bre.

“Fel sir sydd wedi datgan ei huchelgais i fod yn Ganolbwynt Beicio Cymru, rydym yn edrych ymlaen at groesawu ras arall uchel ei phroffil i'n trefi a'n pentrefi er mwyn i bawb gymryd rhan a mwynhau.”

Bydd cymal chwech yn teithio drwy nifer o drefi a fu'n rhan o ras Taith Prydain y llynedd, gan gynnwys Nantgaredig a Llandeilo.

Bydd dringfa gyntaf y diwrnod sef Brenhines y Mynyddoedd SKODA yn mynd i fyny Bryn Bethlehem (1.8 km o hyd, a graddiant cyfartalog o 3%) lle gwelwyd cefnogwyr ras Taith Prydain yn coginio 14 cilometr o facwn ar farbeciws fel rhan o'u dathliadau ar gyfer y ras ym mis Medi.

Yn dilyn hyn ceir dringfa fwyaf anodd cymal chwech - y Mynydd Du ger Gwynfe - sy'n 7.2 cilomedr o hyd, a graddiant cyfartalog o 5.3%, bu'r cymal hwn hefyd yn rhan o Daith Prydain yn 2010.

Yna bydd y peloton yn cyrraedd Pen-bre gan ddilyn tirwedd ddi-ildo drwy Waun-Cae-Gurwen, Capel Hendre, Pontyberem a Thrimsaran. Bydd y cymal yn cynnwys tua 1800 metr o lethrau, sef yr ail anoddaf yn hanes Taith Merched OVO Energy.

Dywedodd y feicwraig leol Manon Lloyd, a fydd yn cystadlu yn y ras gyda'i thim Drops: "Rwyf bob amser wedi breuddwydio am gael ras ar garreg y drws ac mae cael y cyfle i fynd heibio fy nrws ffrynt yn hynod o gyffrous – roedd yn newydd annisgwyl braf! Roedd ymweliad Taith Prydain â Sir Gaerfyrddin y llynedd yn un o'r pethau mwyaf erioed i ddigwydd yn y sir, ac rwy'n gwybod y bydd ymweliad Taith y Merched yr un mor boblogaidd.

“Mae gennym rhai o'r ffyrdd anoddaf ym Mhrydain, felly bydd hwn yn gymal anodd iawn. Bydd cael teulu a ffrindiau yno yn rhoi hwb ychwanegol i mi wthio ychydig bach mwy!”

Eleni bydd Taith Merched OVO Energy yn cael ei chynnal dros chwe diwrnod am y tro cyntaf yn hanes y digwyddiad.

Bydd y ras eleni, sy'n dechrau yn Suffolk ddydd Llun 10 Mehefin, yn ymweld â siroedd Caint a Rhydychen am y tro cyntaf yn ystod cymal dau a thri. Bydd Parc Gwledig Burton Dassett yn swydd Warwick yn cynnal y ras gyntaf i orffen ar fryn a hynny ddydd Iau 13 Mehefin, cyn y bydd cyntaf o ddau gymal Cymru yn cael eu cynnal ym Mhowys y diwrnod canlynol.

Mae Taith Merched OVO Energy yn parhau i fod yn rhan o gyfres fawreddog UCI Women's WorldTour Series, y mae'r chweched digwyddiad – sef yr Amstel Gold Race – yn cael ei gynnal yn yr Iseldiroedd ddydd Sul (21 Ebrill). Bydd rhagor o wybodaeth am y timau sy'n cystadlu, amseroedd y cymalau a chynlluniau’r crysau yn cael ei chyhoeddi ar ôl y Pasg.