Treth Gyngor Sir Gaerfyrddin 2019-20

569 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymeradwyo cynnydd o 4.89% yn y Dreth Gyngor, neu £58.57 y flwyddyn ar gyfer eiddo arferol ym mand D - sef tua £1.13 yr wythnos yn ychwanegol.

Pan gaiff hyn ei gyfuno â phraeseptau Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys a Chynghorau Tref a Chymuned, bydd eiddo arferol ym mand D bellach yn talu £1,587.69 y flwyddyn cyn tynnu unrhyw ostyngiadau neu eithriadau.

Y flwyddyn nesaf, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwario oddeutu £564miliwn ar ddarparu gwasanaethau i breswylwyr a busnesau yn Sir Gaerfyrddin a £105miliwn ychwanegol yn buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf i adfywio'r economi a darparu tai fforddiadwy.

Mae'r Dreth Gyngor yn cyfrannu oddeutu £91miliwn tuag at gyllideb y Cyngor Sir, sef 16% yn unig o gyfanswm y gwariant. Daw'r £473miliwn sy'n weddill yn bennaf o grantiau'r Llywodraeth a ffioedd a thaliadau.

Mae rhan fwyaf o Dreth Gyngor y preswylwyr yn cael ei gwario ar wasanaethau addysg a phlant (£595.79), ac yna gwasanaethau tai a gofal cymdeithasol i oedolion (£303.74) *Mae pob ffigur yn seiliedig ar eiddo Band D arferol ac wedi'i dalgrynnu i'r geiniog agosaf.

Caiff y gweddill ei rannu rhwng gwasanaethau datblygu economaidd, diwylliant, yr amgylchedd a chynllunio (£153.59), gwasanaethau eraill y cyngor megis budd-dal y dreth gyngor, TGCh, gwasanaethau eiddo a democrataidd (£106.93), a gwasanaethau ffyrdd a thrafnidiaeth (£60.04).

Mae'r Dreth Gyngor hefyd yn cyfrannu tuag at Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adnoddau: "Mae'r Dreth Gyngor yn cyfrannu ychydig dros 16% at gyllideb flynyddol £564miliwn y cyngor, sy'n ein helpu i dalu am wasanaethau hanfodol megis addysg, tai a gofal cymdeithasol."

Caiff nifer o bobl, megis pobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain a phobl ag amgylchiadau arbennig, ostyngiadau ar eu Treth Gyngor, ac mae pawb sy'n gadael gofal wedi'u heithrio rhag talu'r Dreth Gyngor nes eu bod yn 25 oed. 

Gall pobl drefnu talu drwy Ddebyd Uniongyrchol sef y ffordd hawsaf o dalu, a gallwch ddewis o dri dyddiad talu ar gyfer pob mis, ac adnewyddu'n awtomatig bob blwyddyn.