Rhoi cyngor i drigolion am ddiogelu cartref

457 diwrnod yn ôl

Mae dros 250 o gartrefi yn Llanelli wedi cael cyngor am gadw eu cartrefi'n ddiogel.

Mewn ymgyrch ar y cyd gyda Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, aeth swyddogion tai Cyngor Sir Caerfyrddin i Glos Granby, Clos Dewi Sant, ac Ystâd Buddulph i siarad â'r trigolion am ystod o faterion yn cynnwys cynghorion am ddiogelwch tân a diogelwch tai a marcio fforensig.

Yn ystod y ddau ddiwrnod daeth y swyddogion tai ar draws dau dŷ oedd wedi'u gadael a rhoddwyd hysbysiadau symud cyfreithiol i ddwy garafan.

Mae mesurau diogelwch hefyd wedi'u gosod mewn rhai cartrefi yn dilyn cyfres o ladradau yn yr ardal.

Mae'r coed i fod i gael eu tocio fel bod yr ardal yn cael ei goleuo'n well ac mae sgip wedi cael ei ddarparu i waredu sbwriel a adawyd o amgylch yr ystâd.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: “Roedd hwn yn gyfle i'r trigolion drafod wyneb yn wyneb unrhyw faterion sy'n peri gofid iddyn nhw yn eu cymuned. Bu i'n swyddogion a'n partneriaid ymweld â nifer fawr o dai dros y ddau ddiwrnod i roi cyngor i bobl am sut i gadw eu cartrefi'n ddiogel. Rhoesom ysgrifbinnau i lawer o'r trigolion i farcio eu heitemau personol a chafodd larymau fforensig eu gosod mewn rhai cartrefi.”