Neges codi, bagio a binio'r baw i berchnogion cŵn

337 diwrnod yn ôl

Atgoffir perchnogion cŵn i godi, bagio a binio baw eu cŵn pan fyddant yn ymweld â Pharc Gwledig Pen-bre.

Daw hyn ar ôl i swyddogion gorfodi gyflwyno gwerth £1,225 mewn Hysbysiadau Cosb Benodedig mewn pedair wythnos yn unig i bobl ledled y sir nad oeddent wedi codi baw eu cŵn.

Daliwyd dau ohonynt yn y parc er bod biniau yno.

Yr wythnos hon daethpwyd o hyd i faw cŵn wedi ei adael ar lawr yn ymyl bin yn y parc, gan olygu y bu'n rhaid i staff ei waredu.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae yna risg i iechyd yn gysylltiedig â baw cŵn, ond hefyd mae'n gwbl annerbyniol caniatáu i'ch ci faeddu a disgwyl i bobl eraill ei godi. Roedd y digwyddiad diweddaraf hwn yn weithred o ddifaterwch cwbl agored gan fod bin 4 metr yn unig i ffwrdd – does dim esgus, os nad oes bag gennych gofynnwch am gael benthyg un gan gerddwr arall, mae digon ar hyd lle! Mae'r parc yn lle hardd y mae pobl yn mynd iddo i fwynhau, ac nid ydynt yn disgwyl gweld baw ci afiach yno.”

Bellach mae swyddogion gorfodi yn cynyddu eu patrolau a rhoddir dirwy i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gadael baw ci ar lawr.

Gall methu â thalu'r ddirwy arwain at erlyn unigolyn yn y llys a dirwy o hyd at £1,000.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hughes: “Mae cwynion ynghylch baw ci ymysg y rhai mwyaf cyffredin sy'n cael eu gwneud i'r Cyngor. Er bod y rhan fwyaf o'r perchnogion cŵn sy'n ymweld â'r parc yn gyfrifol ac yn codi baw eu hanifail anwes, mae lleiafrif nad ydynt yn gwneud hynny. Rydym yn apelio at y perchnogion cŵn hynny i ymddwyn yn gyfrifol a chodi'r baw. Os cânt eu dal yn peidio â gwneud, ni fyddwn ni'n meddwl ddwywaith cyn rhoi dirwy iddynt. Byddem hefyd yn annog y cyhoedd i gadw llygad am unrhyw un sy'n gadael baw ei gi ar lawr, ac i gysylltu â ni cyn gynted â phosibl os oes ganddynt unrhyw wybodaeth neu unrhyw beth wedi ei ddal ar ffilm.”