Lloi marw wedi'u gadel i bydru ar dir ffermwr lleol

342 diwrnod yn ôl

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu dros £2,000 ar ôl i dri llo gael eu darganfod yn pydru ar ei dir.

Cyfaddefodd Wyn Morgan, o Ryddgoes Fawr yng Nghastell-newydd Emlyn, ei fod wedi oedi cyn cael gwared â'r anifeiliaid marw er iddo gael negeseuon atgoffa gan swyddogion iechyd nifer o weithiau i wneud hynny.

Ymddangosodd y dyn 48 oed gerbron Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener, mewn achos dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin.

Clywodd y Llys y gofynnwyd i Morgan gael gwared â'r carcasau o fridiau cymysg a oedd ar hyd y perthi ffiniol ger y coetir, ar ôl cwyn bod lloi'n pydru ar ôl cael eu gadael ar dir ym mis Ebrill y llynedd. Ar ôl cael gwared â 6 ohonynt, roedd angen iddo symud y tri arall erbyn 7 Mai.

Ar 4 Mai, yn ystod galwad ffôn rhwng ei gyfreithiwr a swyddogion y Cyngor, dywedwyd bod Morgan wedi methu â dod o hyd i'r tri llo arall er ei fod wedi casglu 6 o'r un lleoliad yn flaenorol. Roedd y lleoliad hefyd wedi'i farcio gyda bag bwyd coch a gwyn. Wedyn dywedodd y ffermwr na allai eu symud hyd nes 11 Mai - sef pedair wythnos ar ôl iddynt gael eu darganfod - gan nad oedd digon o staff ganddo. Yn y diwedd cawsant eu symud ar 8 Mai.

Mewn ple i liniaru, dywedodd Morgan nad ei anifeiliaid ef oeddent a'i fod wedi cael trafferth dod o hyd iddynt. Roedd yn derbyn, fodd bynnag, mai ei gyfrifoldeb ef oedd eu symud, gan eu bod ar ei dir ef.

Cafodd Morgan ei ryddhau'n amodol am 12 mis a bydd rhaid iddo dalu £2196.70 o gostau ac £20 o dâl dioddefwr. Ni roddwyd unrhyw gosb ar wahân i'w gwmni, IW Morgan Farms Ltd.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Mae hyn wedi bod yn gostus iawn i Mr Morgan a oedd yn ymwybodol mai ei gyfrifoldeb ef oedd cael gwared ag unrhyw olion anifeiliaid ar ei dir yn ddiogel ac mor gyflym â phosibl. Roedd yn haerllug iddo honni, drwy ei gyfreithiwr, nad oedd yn gwybod y lleoliad, er ei fod wedi bod yno yn flaenorol i gasglu 6 o'r 9 carcas. Mae rheoliadau ar isgynhyrchion anifeiliaid ar waith am reswm da iawn ac yn amddiffyn yn erbyn unrhyw risgiau posibl i iechyd pobl ac iechyd anifeiliaid. Gobeithiaf y bydd hyn yn atgoffa unrhyw un sy'n methu â symud anifail marw y byddwn yn parhau i gymryd camau pan fo angen."