Gwaith yn dechrau ar ysgol gwerth £4.1miliwn ym Mhump-hewl

340 diwrnod yn ôl

Mae'r gwaith wedi dechrau ar brosiect adeiladu gwerth £4.1miliwn i godi ysgol newydd yn lle Ysgol Pum Heol ym Mhum Heol.

Mae'n cael ei hadeiladu ar dir ger y safle presennol a bydd yn darparu ar gyfer 120 o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, ynghyd â 30 o leoedd meithrin ychwanegol, gan helpu i ateb y galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.

Bydd yn darparu adnoddau ac adeiladau o'r radd flaenaf i blant a staff, a hefyd yn cynnwys man chwarae amlddefnydd y gellir ei rannu â'r gymuned, yn ogystal â llefydd parcio oddi ar y ffordd i staff ac ymwelwyr a llecyn i rieni ollwng eu plant.

Mae'r prosiect yn cael ei ddarparu fel rhan o Raglen Moderneiddio Addysg y Cyngor ac yn cael ei ariannu ar y cyd â Llywodraeth Cymru, drwy ei menter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae'r adeilad wedi cael ei ddylunio gan benseiri'r Cyngor ac mae'r gwaith yn cael ei gyflawni gan TRJ Ltd.

Bydd adeilad yr ysgol wedi'i gwblhau erbyn tymor yr haf 2020 a disgwylir y bydd cam dau y prosiect - sy'n cynnwys man chwarae amlddefnydd a gwaith allanol arall - wedi'i gwblhau erbyn tymor yr hydref 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Rwyf wrth fy modd bod y gwaith wedi dechrau ar yr adeilad ysgol newydd ar gyfer cymuned Pum Heol.

"Bydd yn darparu'r cyfleusterau addysgol gorau oll i ddisgyblion a staff, adeilad sy'n addas i ddysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif.

“Mae'r cyngor wedi ymroi i fuddsoddi yn nyfodol ein plant.”

Dywedodd y Cynghorydd Jim Jones, yr aelod lleol a chadeirydd y Llywodraethwyr: "Mae hwn yn ddiwrnod cyffrous i Bum Heol, yn enwedig ar gyfer staff a disgyblion, a byddwn yn gwylio'n ofalus wrth i'r gwaith adeiladu gael ei gyflawni.

"Mae'r plant yn haeddu'r gorau, ysgol y gallant fod yn falch ohoni, ac amgylchedd lle gallant ddysgu a ffynnu."